Galéria Ikona svätý Ján Krstiteľ

30. júl 2021

Ikona svätého Jána Krstiteľa - Predchodcu

 

Pôvod: Grécko, 18. storočie

Rozmery: 170,94 x 60,5

 

 

Sviatok ikony:

Je zaujímavosťou, že v pravoslávnom kalendári nájdeme množstvo sviatkov venovaných sv. Jánovi Krstiteľovi. Uvádzame z nich nasledovné:

24. júna (7. júla) - Narodenie Jána Krstiteľa

29. augusta (11. septembra) - odťatie hlavy Jána Krstiteľa

7. januára (20. januára) - katedrála sv. Jána Krstiteľa (dáva sa do súvislosti so sviatkom krstu)

24. február (9. marca) – nájdenie hlavy Jána Krstiteľa

24. a 25. mája (7. júna) – opätovné získanie hlavy sv. Jána Krstiteľa

12. októbra (25. októbra) - presun pravej ruky sv. Jána Krstiteľa z Malty do Gatchiny

 

 

Popis ikony:

Svätý Ján Krstiteľ sa v pravoslávnej cirkvi často označuje aj ako Ján „Predchodca“, pretože bol posledným z prorokov, ktorý pripravoval ľud Izraela na príchod Mesiáša. Prorok Izaiáš o ňom povedal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho
na púšti: - Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!" (Mk 1,2-3) To je dôvod, prečo maliar obdaril svätca krídlami. Grécke slovo ἄγγελόν „angelos“ je homonymom – môžeme ho preložiť dvomi spôsobmi: anjel alebo posol. Ikonopisci sa zväčša rozhodol prikloniť k prvej variante, aby vyzdvihli postavu zvestovateľa zoslaného samotným Bohom.

Biblický popis nám ho približuje: V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ a hlásal v Judejskej púšti: "Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo." Nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Potravou mu boli kobylky a lesný med. (Mt 3,1-2.4)

O Jánovom detstve vieme len veľmi málo. Podľa sv. Písma už v mladom veku odišiel na púšť, kde žil
až do svojho verejného účinkovania. Okrem toho sa v Biblii spomína spor okolo jeho mena: Keď sa bezdetným manželom po dlhých rokoch prosieb narodilo vytúžené dieťa, mali ho na ôsmy deň obrezať. Príbuzní mu chceli dať meno po otcovi - Zachariáš. Rodičia však na počudovanie všetkých trvali na mene Ján. Vtom sa Zachariášovi, ktorý od chvíle pochybovania nemohol rozprávať,  rozviazali ústa a jazyk, opäť prehovoril a velebil Boha. (porov. Lk 1, 59 – 64). Jediný evanjeliový verš z Jánovej mladosti hovorí: „Chlapec rástol, mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.“ (Lk 1,80)

Naň nadväzuje vo svojich spisoch apoštol Marek: „Ján krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy
a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. On hlásal "Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. (Mk 1, 1-2.7.9)

Dodnes nevieme s istotou povedať, kde presne tento veľký askéta pôsobil. V písme sa síce spomína,
že s Ježišom sa stretol „v Betánii, za Jordánom, resp. na jeho druhom brehu“ (Jn 1,28), no o tomto mieste nenachádzame v rannej literatúre nijakú zmienku.  Domnievame sa preto,
že najpravdepodobnejšie sa Ján zdržiaval niekde v oblasti Enonu, blízko Salima (Jn 3, 23).
Dnes môžeme spočítať, že vzdušnou čiarou je to asi 85 km od Jeruzalema a 20 km od Nazareta.

Na ikone je Ján znázornený podľa popisu evanjelia. V pustatine, oblečený v ťavej koži. Vrchné rúcho je zelené. Táto farba sa v ikonografii pripisuje Duchu Svätému, naznačuje rast a prebúdzanie nového života.  Vrchy v pozadí sú zámerne formované tak, aby pripomínali schody do neba. Ich úlohou nie je iba dotvárať pôsobivosť vyprahnutej krajiny ale predovšetkým pripomínať divákovi duchovný význam celkového obrazu. Preto je svätec obrátený tvárou k Najvyššiemu. Ten ho požehnáva zo zostupujúcich oblakov. V ruke drží zvitok – Nový zákon, ktorý má čoskoro zaujať miesto na zemi v podobe Kristovho učenia. Práve Ján je v biblii tým, v kom sa prepája stará zmluva s novou.

Kríž v Jánových rukách sa prvý krát objavuje už okolo 6. storočia. Môžeme ho vidieť napríklad
na mozaike v Neonovom baptistériu v Ravene. Poukazuje jednak na Krstiteľov podiel v dejinách spásy, no taktiež na jeho neskoršie mučeníctvo. Pri nohách má kalich s odťatou hlavou. Táto črta pretrvávala v gréckom umení až do 17. storočia, kedy ju začalo nahrádzať dieťa Ježiš, umiestnené v eucharistickej mise, na znak „obetného Baránka“.

Vedľa, celkom v rohu, je miniatúrny strom. Môžeme si všimnúť, že v kmeni má zaseknutú sekeru. Tvorca tým odkazuje na slová evanjelia, ktoré Ján adresoval zákonníkom: Keď videl, že aj mnohí farizeji a saduceji prichádzajú k nemu na krst, povedal im: "Hadie plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť budúcemu hnevu? Prinášajte teda ovocie hodné pokánia! Nenazdávajte sa, že si môžete
povedať: - Naším otcom je Abrahám! - lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. (Mt 3,7-10)

Výjav je písaný na zlatom podklade. Už samotné rozmery obrazu hovoria o tom, akej úcte sa Krstiteľovi dostávalo. Zásluhu na tom má aj veľká časť písma, ktorá sa venuje účinkovaniu Ježišovho predchodcu. Orientálny príbeh jeho smrti je známy. Podrobne o nej čítame v Markovom evanjeliu.

 

Duchovný odkaz:

Ján hovoril (kráľovi) Herodesovi: "Nesmieš žiť s manželkou svojho brata!" Preto dal Herodes Jána chytiť a v putách vrhnúť do väzenia. Herodias mu strojila úklady a chcela ho zabiť, ale nemohla, lebo Herodes sa Jána bál. Vhodný deň nadišiel, keď Herodes na svoje narodeniny usporiadal hostinu pre svojich veľmožov, vysokých dôstojníkov a popredných mužov Galiley. Keď potom vošla dcéra tejto Herodiady a tancovala, zapáčila sa Herodesovi i spolustolujúcim. Kráľ povedal dievčine: "Žiadaj si odo mňa,
čo chceš, a dám ti." A veľmi jej prisahal: "Dám ti všetko, čo si len zažiadaš, hoc aj polovicu svojho kráľovstva." Ona vyšla a vravela svojej matke: "Čo si mám žiadať?" A tá jej povedala: "Hlavu Jána Krstiteľa." Hneď utekala dnu ku kráľovi a žiadala: "Chcem aby si mi hneď dal na mise hlavu Jána Krstiteľa." Kráľ sa zarmútil, ale pre prísahu a kvôli spolustolujúcim ju nechcel sklamať. Hneď poslal kata a rozkázal priniesť jeho hlavu. Ten odišiel, vo väzení ho sťal, priniesol na mise jeho hlavu, odovzdal ju dievčaťu a dievča ju dalo svojej matke. Keď sa to dopočuli jeho učeníci, prišli, vzali jeho telo a uložili
ho do hrobu. (Mk 6,17-29)

 

Modlitebná tradícia:

Ján Krstiteľ je patrónom všetkých kresťanov. Pomáha im nájsť cestu k Bohu, upevniť sa vo viere a viesť bezúhonný život. Chráni ich pred rozličnými nepriateľmi či klamstvami. Ikona sv. Jána Predchodcu je zvlášť uctievaná pri bolestiach hlavy, modlitby pred ňou pomáhajú veriacim nájsť i šťastné manželstvo, úspešne zvládnuť akúkoľvek prácu a dôstojne si plniť povinnosti.

 

 

Zdroje:

Beitzel, B. J. a kol. 20007. Biblica: biblický atlas: putování sociálními a historickými reáliemi biblických zemí. Praha: Fortuna Libri, s. 420. – 422. ISBN 978-80-7321-302-2

Page, N. 2010. ABC Biblický atlas. Praha: Česká biblická společnost, s. 78. – 87. ISBN 978-80-87287-34-7

Ziehr, W. 1997. Kríž - symbol, zobrazovanie, význam. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství. ISBN 80-7192-289-7

Chatzidakis, N. 2009. Icons The Velimezis Collection. Athens: Benaki Museum, s. 116. – 121. ISBN 978-960-89403-4-5

Tradigo, A. Icons and Saints of the Eastern Orthodox Church, Los Angeles: Getty Publications, s. 115. – 123. ISBN 978-0-89236-845-7

Onash, K. 1961. IKONEN. Nemecko: Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 1961. s. 407. – 409.