Galéria KOZMA a DAMIÁN

8. november 2018

 

S ikonou mesiaca k nám tentoraz doputovali z ďalekej časovej vzdialenosti, z 3. stor. svätí nezištníci, dvaja rodní bratia, lekári Kozma a Damián, aby vzkriesili v tejto dobe ideál lekára podľa Božieho zámeru ako nám ho svojim postojom k chorým naznačil sám Ježiš Kristus.

 

Úcta k týmto svätým je živá od ich čias až podnes, o čom svedčí množstvo im zasvätených chrámov, napísaných ikon i modlitieb. Aj táto ikona pochádzajúca zo Srbska bola napísaná v súčasnosti. Na ikone sú bratia zobrazení v zrelom veku na bohato zlátenom pozadí, symbolizujúcom prítomnosť Boha, svetlo nebeského Domova, ktorý bratia dosiahli svojou veľkorysou odpoveďou na Božie výzvy v pozemskom živote. Neliečili ani pre márnu slávu ani pre peniaze. Svoje lekárske umenie vykonávali nezištne a s láskou pre všetkých, čím naplnili Božie slovo „milovať Boha a blížneho“ (Mk 12,29-31). Modrá farba ich odevu symbolizuje múdrosť, zbožnosť aj prítomnosť tajomstva ich úspechov pri liečení chorých, tajomstva pôsobenia Božej moci skrze ich vieru. Zelená farba v ich odeve, zelená zem pod ich nohami hovoria o nádeji a novom živote, ktorý bratia prinášali chorým. V rukách majú nádobku na lieky a skalpel, ktorého vrchná časť je zakončená krížom, znakom, že liečia v moci Kristovho kríža. Kríž tiež pripomína, že aj choroba je krížom, o ktorom Ježiš hovorí: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma...“ (Mk 9,34). Zároveň je kríž aj znakom víťazstva, znakom, že choroba, utrpenie a smrť nemajú posledné slovo. Z ich tvári vyžaruje múdrosť, rozvážnosť, ušľachtilosť a láskavosť ducha, o čom hovorí ich život a skutky. Pri výkone svojho povolania sa nespoliehali len na svoje prirodzené dary, schopnosti, rozum a lekársku vedu, ale do svojej služby vždy pozývali Boha, a preto ich prítomnosť a služba prinášali uzdravenie nielen tela ale i ducha. Červená farba odevu symbolizuje mučeníctvo bratov, ktorí „stratili svoj život pre Krista a našli ho“ (Mk 9,35).

 

O samotných svätcoch sa nám nezachovalo veľa historických faktov. V zachovaných životopisoch sú historické deje pomiešané s legendami, takže ich ťažko oddeliť. Avšak úcta k nim, ktorá sa po ich smrti veľmi rýchlo rozšírila v starovekom kresťanskom Východe aj Západe je dôkazom historického základu legendy a pravovernosti ich svätého života. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že rímska Cirkev ich zaradila do kanóna sv. omše v prvej eucharistickej modlitbe, čím významne prispela k upevneniu a šíreniu ich úcty.

 

S istotou vieme, že bratia pochádzali z Blízkeho Východu. Mladosť prežili v sýrskom meste Aigei. Mená Kozma a Damián majú grécky pôvod (Kozma z gr. kosmos – súlad, poriadok, svet; Damián z gr. damanios – krotiteľ), čo súviselo zrejme s ich otcom, ktorý bol Grék, pohan. Ten však skoro zomrel a matka Theodora, zbožná kresťanka ich vychovávala vo viere spolu s ďalšími tromi bratmi. Naučila ich milovať Boha, poznali Sväté Písmo a ako hovoria životopisy Duch Svätý ich vyučil aj lekárskemu umeniu, aby liečili podľa slov evanjelia „každú chorobu a každý neduh medzi ľudom “ (Mt 4,23).

 

Posluhovať chorým znamená posluhovať samému Ježišovi v jeho trpiacich údoch a je prejavom lásky, keď kresťan pomáha chorému znášať ťarchu choroby podľa Božieho slova „neste si navzájom svoje bremená.“ V deň súdu Ježiš povie: „Chorý som bol a navštívili ste ma...“ (Mt 25,36). Tomuto poslaniu sa naplno venovali aj naši svätci Kozma a Damián. Pokračovali v diele apoštolov, ktorým dal Ježiš moc uzdravovať chorých, aby sa skrze tento znak ich ohlasovanie Evanjelia stalo vierohodným ako o tom svedčia evanjeliá: „Zvolal dvanástich a dal im silu a moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. Oni šli, všade hlásali evanjelium a uzdravovali“ (Lk 9,1-2.6). Pre zázraky uzdravenia skrze ruky apoštolov mnohí uverili a prijali Ježiša. Podobne sa to dialo aj skrze Kozmu a Damiána, ktorí uverili a nechali v sebe pôsobiť zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Uzdravovali človeka nielen pre telesný život, ale svojou láskavou a nezištnou službou im ohlasovali aj Evanjelium pre život večný.

 

Uverili Božiemu slovu , kde Ježiš hovorí: „chorých uzdravujte, malomocných očisťujte, diablov vyháňajte... “ (Mt 10,8). Bratia robili toto povolanie ako dvojica a tento symbolický obraz dvojice ich spája s apoštolmi, ktorých Ježiš, ako je známe, posielal tiež ohlasovať Božie kráľovstvo a uzdravovať po dvoch. Bratia pevne veriac v Krista pri liečení chorých sa nespoliehali len na svoje lekárske umenie, ale predovšetkým pozývali do tejto služby Boha, pomazávali chorých sväteným olejom a kropili svätenou vodou.

 

Vo svojom živote a povolaní spojili lásku a vernosť Ježišovi Kristovi s prirodzeným talentom, o ktorom vedeli, že je od Boha. Vo svojom povolaní dôsledne uplatňovali radu svojho Najvyššieho Učiteľa a Lekára Ježiša Krista: „zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“ (Mt 10,8).

 

Hoci nám títo dvaja lekári nezanechali po sebe veľa historických údajov, do dnešných čias preniká k nám ich vzácne posolstvo lásky a nezištnosti v tejto vznešenej službe. Od ľudí, ktorých liečili, nebrali peniaze ani žiadnu odmenu, prosili ich len o jedno: „aby pevne verili a sväto žili v Ježišovi Kristovi, ktorý ich uzdravil.“ Za túto nezištnú službu trpiacemu človeku a zázračné uzdravenia, ktoré sa skrze nich diali, ich Cirkev nazvala nezištníkmi a divotvorcami.

 

Zázračné uzdravenia chorých boli späté s ich vierou v Ježiša Krista. Považovali za veľkú milosť a požehnanie liečiť zadarmo pre Boha, s vedomím, že v každom človeku, ktorému pomáhajú v chorobe žije Kristus. Sv. Kozma a Damián pristupovali ku každému chorému, bohatému i chudobnému s láskou a úctou. Chorému, ktorý bol často ponižovaný, títo svätí lekári vracali dôstojnosť. Kozma a Damián vnímali už počas svojho pozemského života, že ich služba lásky a nezištnosti voči blížnym je milá v očiach Všemohúceho Boha a v tom videli pozemskú náhradu i blaženosť, ktorú v plnej miere dosiahnu vo večnom živote. Mnoho pohanov sa pre ich príkladný život a nezištnú službu chorým obrátilo na kresťanstvo.

 

Ako hovoria legendy, keď pohanskí kňazi zbadali, že sa im vyprázdňujú chrámy a pokladnice, ich hnev sa obrátil proti dvom bratom. Obžalovali ich, že robia čary, a tak zvádzajú ľud, aby sa klaňali kresťanskému Bohu. Počas veľkého prenasledovania kresťanov za cisárov Diokleciána a Maximiána keď pôsobili v Cilícii (Malá Ázia) dal ich miestodržiteľ Lyziáš, veľký nepriateľ kresťanov, uväzniť a vyzval ich, aby sa vzdali kresťanstva. No Kozma a Damián vyznali, že budú slúžiť len jedinému pravému Bohu. Lyziáš sa rozhneval a dal ich mučiť. Po mnohých mukách, z ktorých zázračne vyviazli bez ujmy, ich dal napokon sťať. Ako uvádzajú niektoré životopisy, stalo sa to 1. novembra r. 303 v meste Aigei. Kresťania potajme odniesli ich telá do biskupského mesta Kyros v Sýrii, kde ich pochovali. Po svojej smrti bratia z hrobu pôsobili zázračné uzdravenia. Keď sa neskôr cisár Justínian (527-565) na ich príhovor uzdravil, dal v meste Kyros postaviť baziliku sv. Kozmu a Damiána a úcta k ním sa rozšírila do celého kresťanského sveta. Je im zasvätených mnoho chrámov i na Slovensku a v Čechách, kde si ich zvolili za spolupatrónov. V júli 2016 bolo slovenské zdravotníctvo, slovenskí zdravotníci a pacienti zverení pod patronát svätých lekárov a divotvorcov Kozmu a Damiána v prítomnosti vladyku Milana Lacha. Pri tejto príležitosti bola KBS vydaná aj modlitba zasvätenia slovenských zdravotníkov týmto svätcom.