Galéria Melchizedech Salemský

1. november 2019

V centre ikony dominuje postava veľkňaza Melchizedecha v nádhernom a bohato zdobenom bielo-zlatom rúchu, ktoré bolo zjavené Mojžišovi.

Prikáž, aby z Izraelitov predstúpil tvoj brat Áron a jeho synovia, aby mi slúžili ako kňazi: Áron a jeho synovia Nádab, Abíhu, Eleazár a Itamar. Svojmu bratovi Áronovi urobíš posvätné rúcho na znamenie slávy a vznešenosti. Porozprávaj sa so všetkými nadanými remeselníkmi, ktorých som obdaril duchom múdrosti. Zhotovia Áronovi rúcho, aby mohol byť vysvätený a mohol mi slúžiť ako kňaz. Urobia takéto rúcha: náprsník, efód, plášť, utkané spodné rúcho, turban a pás. Tieto posvätné rúcha urobia tvojmu bratovi Áronovi a jeho synom, aby mi slúžili ako kňazi. Nech na to použijú zlato, fialový a červený purpur, karmazín a jemné plátno. (2 Moj 28,1-5)

V pozemskej svätyni malo všetko svoj účel. (2 Moj 36-39) Boh dal kňazom jednoznačné pokyny o tom, čo treba urobiť. (2 Moj 28) Platilo to aj pre rúcho, ktoré si mali kňazi obliekať. „Keď bol Mojžiš na vrchu, videl predlohu kňazského rúcha. Každá časť kňazovho odevu, i spôsob, ako mal byť zhotovený, boli presne určené. Toto rúcho bolo zasvätené na najvznešenejší účel – malo predstavovať charakter veľkého vzoru – Ježiša Krista. Zahaľovalo kňaza slávou a krásou a zjavovalo dôstojnosť jeho úradu. Keď si ho kňaz obliekol, vystupoval ako zástupca Izraela. Demonštroval ním slávu, ktorú mal Izrael zjavovať svetu ako vyvolený Boží národ.“ (E. G. Whiteová, YI, 7. jún 1900) O význame a symbolike jednotlivých farieb, látok, kameňov, retiazok atď. sa v priebehu stáročí napísalo množstvo kníh. Nech bol význam každej z týchto vecí akýkoľvek, spolu predstavovali dokonalosť, svätosť, krásu a dôstojnosť „onoho veľkého vzoru“ – nášho pravého veľkňaza Ježiša Krista, ktorý slúži v nebeskej svätyni. (Heb 8,1-2) Vo veršoch 2 Moj 28,12; 29; 30; 38 a 42 čítame, aké rôzne veci nosil kňaz na svojom rúchu.

EFÓD Je vrchná časť rúcha vyrobená z drahej látky vyšívanej zlatom, purpurom a šarlátom. Pridŕžali ho dva náplecníky ozdobené drahými kameňmi, vsadenými do zlata, po šesť kusov na každej strane s menami izraelských kmeňov. Bol previazaný utkaným pásom, znakom príslušnosti k Božej službe a duchovnému stavu, sily a moci, sebaovládania a zdržanlivosti.

DUCHOVNÝ ODKAZ IKONY

 

JEŽIŠ, NÁŠ VEĽKŇAZ Keďže máme vznešeného veľkňaza, ktorý prenikol nebesia, Ježiša, Božieho Syna, držme sa vyznania. Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu. (Heb 4,14.15) Ježiš Kristus ako veľkňaz je dnes v nebeskej svätyni. V istom zmysle aj on nosí na svojom srdci takýto náprsník. A pretože „žije neustále, aby sa za nich prihováral“ (Heb 7,25), môžeme nachádzať útechu vo vedomí, že nášho veľkňaza sa dotýkajú naše pocity, problémy, bolesti i pokušenia. Podobne ako Áron, aj Ježiš bol človek, ktorý poznal skúšky, utrpenie a pokušenia celého ľudstva; ale na rozdiel od Árona, Ježiš sa „nedopustil hriechu“. A to je zásadný rozdiel. Vďaka jeho bezhriešnosti sa môžeme dožadovať splnenia dvoch úžasných zasľúbení: (1) Vierou si môžeme privlastniť plášť jeho spravodlivosti. Ak to urobíme, vieme, že pred Bohom stojíme ako dokonalí. (2) Môžeme získať rovnakú moc, akú mal Ježiš – moc víťaziť nad pokušením. V Heb 8,12 čítame: „Pretože sa zľutujem nad ich neprávosťami a na ich hriechy si viac nespomeniem.“ Hovorí sa tu o tých, ktorí sa vo viere odovzdali Ježišovi a dožadujú sa splnenia zasľúbení obsiahnutých v Novej zmluve (Heb 8,8), o tých, ktorí majú jeho zákon zapísaný vo svojom srdci, a preto ho poslúchajú – nie preto, aby boli spasení, ale preto, že už sú spasení. Sú oblečení do rúcha jeho spravodlivosti a táto spravodlivosť sa prejavuje v ich životoch.