Galéria Ruská ikona, 19. storočie

10. apríl 2017

 

Táto veľká  ikona (66x56,7 cm) pochádza z Ruska z 19. storočia. Zobrazuje scénu ukrižovania Ježiša Krista, scénu Veľkého piatku. Veľkým piatkom sa završuje obdobie Veľkého pôstu, ktorý trvá 40 dní. Vo východných cirkvách sa  toto obdobie nazýva Štyridsiatnica. Na Veľký piatok si pripomíname utrpenie a smrť Ježiša Krista. V tento deň platí veľmi prísny pôst a aj pôst od eucharistie. Tak ako Ježiš na kríži pociťoval odlúčenie od otca a najhlbšie poníženie, tak sme aj my v tento deň odlúčení od prijímania Ježišovho tela a krvi.

Do centra ikony je vložený pravoslávny kovový Kríž s modrým emailovým pozadím, ktorý je sám o sebe tiež ikonou. Je to ikona v tvare kríža. V dolnej časti ikony je štvordielny kovový prenosný oltár - skladen, na  ktorom je znázornených 12 hlavných sviatkov v pravoslávnej cirkvi a udalosti spásy.

Pri pohľade na ikonu vidíme vľavo hore cherubína a vpravo hore serafína. Naľavo vedľa kríža sú detailne vypracované stojace postavy Panny Márie, Márie Kleopasovej a Márie Magdalény a napravo je učeník Ján, stotník Longinus a archanjel Rafael. Svätožiara (nimbus) postáv, ako aj zlatá farba na ich odevoch naznačujú, že už sú všetci oslávení.

Budovy v pozadí znázorňujú nový Jeruzalem. Svetlomodré pozadie symbolizuje nebeskú slávu. Zelená farba podložky, na ktorej stoja postavy symbolizuje to pozemské ale aj život, nádej a očakávanie.

V kovovej ikone - kríži hore je Sabaoth, Pán zástupov sediaci na trónoch a žehnajúci scéne ukrižovania. Pod ním sú anjeli a v strede Duch Svätý v podobe holubice. Telo Ukrižovaného na kríži je prehnuté do tvaru písmena S a nenesie stopy mučenia, čo naznačuje, že telo je už oslávené. V hornej časti je tabuľka s nadpisom Ježiš Kristus Kráľ (Cár) Židovský. Pod ramenami Kríža je nápis: „Tvojmu krížu sa klaniame, ó Pane, a velebíme Tvoje sväté vzkriesenie.“ V zošikmenom ramene kríža naznačujúcom váhy Posledného súdu je hore mesto Jeruzalem a dole hora Golgota.

Vedľa tela Pána Ježiša je trstina so špongiou a kopija, ktorou mu rímsky stotník prebodol bok. Voda a krv, ktoré vytryskli z presvätej rany, obmyli lebku Adama umiestnenú v hlbine jaskyne (hrobu) pod krížom a v ňom symbolicky celé ľudstvo. Pod Adamovou lebkou je strom z Raja.

Rozpätými rukami Kristus objíma všetky národy, tak ako sa spieva na Veľký piatok: "Spasenie si vykonal uprostred zeme, na kríži si rozopäl najčistejšie svoje ruky, objímajúc všetky národy...". Svätý Atanáz Veľký zasa vraví, že Kristus ukrižovaný s rozopätými rukami zomrel takýmto spôsobom preto, aby k sebe privinul starý židovský národ a pohanské národy a vzájomne ich zjednotil so sebou. „A ja keď budem povýšený od zeme, všetkých pritiahnem k sebe."(Jn12,32).

Cez kríž Kristus vstal z mŕtvych, a kríž je pre veriaceho prostriedkom na dosiahnutie duchovných darov a uzdravenia.