Ikona presvätej Bohorodičky „Nevädnúci kvet“

Ikona presvätej Bohorodičky „Nevädnúci kvet“

Pôvod ikony: Grécko; polovica 18. storočia; 42 x 32,6 cm

Sviatok: 3. apríl

V čom Bohorodička pomáha tým, ktorí sa modlia pred jej ikonou „Nevädnúci kvet“:

Pred ikonou sa modlia za ochranu bohabojného života. Božiu Matku prosia o pomoc pri výbere správneho manžela, či manželky, šťastné manželstvo a rodinu, za čistotu a panenstvo.

História pôvodnej ikony:

Kompozícia ikony Bohorodičky „Nevädnúci kvet“, csl. „Неувядаемый цвет“(Neuvjadajemyj cvet), pochádza z postbyzantského obdobia, ktorej vznik a úcta sa datuje ku koncu 17. storočia. Predpokladá sa, že vznikla v niektorom z monastierov na Sv. hore Atos, podľa inej mienky v Konštantínopole. Na prelome 17. a 18. storočia už boli známe mnohé kópie a varianty tejto ikony tak na Balkáne, ako aj na Rusi. Najväčšiu popularitu a rozkvet dosiahla v období 19. storočia, zvlášť v Grécku, najmä na západných ostrovoch a na Cypre.

Ikonografia:

Prameňom pre vznik ikony, ako aj jej pomenovanie poslúžil Kánon k Presvätej Bohorodičke, ktorý sa číta v sobotu piateho týždňa Veľkého pôstu, tzv. Akatistovu sobotu. Epiteton „nevädnúci kvet“, ktorý sa stal názvom ikony sa v Kánone vzťahuje na Krista, zatiaľ čo na ikonách „Nevädnúci kvet“ je adresovaný Bohorodičke. Pomenovanie ikony „Nevädnúci kvet“ je symbolicko-poetickým synonymom pomenovania Bohorodičky „Vždy Panna“csl. Приснодево, t.j. Pannou, ktorej prirodzenosť sa nezmenila ani pri počatí Krista, či jeho pôrode. S týmto pomenovaním ikony sa spája osobitá ikonografia zobrazovania Božej Matky s dieťaťom Kristom.

Vznik danej ikony je vyjadrením úsilia k oslave Božej Matky a pochopeniu jej úlohy v diele Božieho spasenia. Rozvinutej kompozícii tejto ikony predchádzali ikony Bohorodičky, na ktorých je dieťa Kristus, alebo Božia Matka zobrazená s kvetom. Dôležitú úlohu pri vytváraní kompozície ikony „Nevädnúci kvet“ zohrali ikony „Chvály na Božiu Matku“, ktoré sa objavujú koncom 14. storočia. Na týchto ikonách proroci oslavujú Bohorodičku, držiac v rukách rozvinuté zvitky s textami ich starozákonných proroctiev. Pri každom z prorokov je symbolický predobraz Božej Matky: zatvorená brána, tabule zákona, rebrík, rozkvitnuté žezlo, rúno, horiaci ker, archa, kliešte, hviezda, hora a chrám. Často sa zobrazenie „Chvály na Božiu Matku“ umiestňovalo v centre ikony, ktoré bolo lemované klejmami so scénami Akatistu. V gréckom prostredí sa v období 18. storočia stretávame s ikonami, ktoré stvárňujú Bohorodičku sediacu na tróne, ktorá si jednou rukou pridržiava dieťa Krista a v druhej drží rozkvitnuté žezlo. Scénu dotvárajú proroci, ktorí obklopujú Božiu Matku, držiac v rukách rozvinuté zvitky s uvedením ich proroctiev.

            Pre ikony Bohorodičky „Nevädnúci kvet“ sú typickým detailom kvety a ratolesti umiestnené samostatne po okrajoch, či na pozadí ikony, alebo vo vázach, či prepletené v girlandách (vencoch) zdobiace žezlá, alebo vypĺňajúc priestor pod postavou Božej Matky, zobrazenej zväčša po pás alebo sediac na tróne. Dieťa Kristus sedí zväčša na jej ľavej ruke, avšak stretávame sa s kompozíciami, kde Kristus stojí po ľavici Matky na prestole, podstavci, alebo poduške, prikrytej látkou. Božia Matka je odetá v tradičnom odeve tmavočervenom, alebo bordovom maforiu, zdobenej v prípade niektorých ikon rastlinnými ornamentmi a tmavomodrej tunike. V pravici drží rozkvitnuté žezlo, ako alegóriu k starozákonnému predobrazu Bohorodičky – ratolesť, ktoré vzíde z pňa Jesseho (Iz 11, 1), alebo kvet, ako symbol nevädnúceho kvetu panenstva a nepoškvrnenosti Prečistej Božej Matky. Hlavu jej zväčša zdobí kráľovská koruna. Kristus na rozdiel od Matky nie je odetý v tradičnom červenom chitóne a modrom himatione, ale v zlatistom kráľovskom odeve, ktorý je v prípade niektorých ikon zdobený kvetmi alebo rastlinnými ornamentmi. V pravici drží ríšske jablko a v ľavici žezlo alebo kvet. Na hlave má kráľovskú korunu. Dôležitým prvkom s akým sa môžeme stretnúť pri ikonách Bohorodičky „Nevädnúci kvet“ sú symbolické starozákonné predobrazy Božej Matky, umiestnené po stranách ikony.

Popis ikony:

Táto grécka ikona z polovice 18. storočia, zobrazuje centrálne Bohorodičku po pás, v ikonografickom type Hodigitrie, ktorá si ľavicou pridržiava dieťa Krista a v pravici drží stonku kvetov. S mierne naklonenou hlavou zdobenou kráľovskou korunou upriamuje svoj pohľad k divákovi. Odetá je v tmavomodrej tunike zdobenej širokým zlatistým lemovaním a vrchnom červenom plášti – maforiu s rastlinnými ornamentmi. Dieťa Kristus s rozhodným a vážnym výrazom v tvári, upriamuje svoj pohľad do diaľky. Odetý je v zlatistom byzantskom cisárskom odeve zdobenom kvetmi a na hlave s kráľovskou korunou. V ľavici drží červené žezlo a v pravici modré ríšske jablko, ktoré symbolicky vyjadrujú jeho Božskú moc a vládu nad svetom. V horných rohoch ikony sú na kopovitých sivastých oblakoch zobrazení kľačiaci anjeli, ktorí jednou rukou pridržiavajú korunu na hlave Bohorodičky a v tej druhej barokovú kartušu so skratkou mena Božej Matky MP ΘY. Kartuša je dekoratívny prvok pozostávajúci z rámu a štítu, pričom rám, ktorý je bohato ornamentálne stvárnený lemuje štít, ktorý má zväčša tvar kruhu, alebo oválu, na ploche ktorého sa zvyčajne nachádzajú znaky, nápisy, ornamenty, alebo maľba. Nad anjelmi sa v celej šírke ikony vinie rozvinutý biely zvitok s fragmentom textu z Akatistu k Presvätej Bohorodičke: Ρόδον τό αμάραντον, χαίρε η μόνη βλαστήσασα, τό μήλον τό εύοσμον (Raduj sa, nevädnúca ratolesť stromu života! Raduj sa, životná sila nesmrteľného ovocia.). Na modrom pozadí sa po stranách ikony vľavo pod slnkom nachádzajú starozákonné predobrazy Bohorodičky: krčah živej vody, tabule zákona, prestol, žeravý uhlík, kadidelnica a Bohostánok. Vpravo sa pod mesiacom nachádzajú tieto predobrazy: sedemramenný svietnik, chrám, rebrík, trón, Áronova palica a hora (skala). Barokovým štýlom je vytvorený aj rám ikony, ktorý po obvode zdobia kvety a poľné trávy a v dolných rohoch kartuše so zobrazením dvoch biskupov, ktorých mená nie sú čitateľné. Priestor medzi kartušami pod Bohorodičkou, vypĺňajú ružové kvety.

Duchovné posolstvo:

„Táto Panna bola obdivuhodná vo všetkom. Patrilo sa, aby duša tej, ktorá bola vyvolená za nástroj tak vznešeného tajomstva bola zbavená hluku odporujúcich si myšlienok. Mária sa cvičila v skromnosti a striedmosti nad každú ľudskú mieru a preto si zaslúžila nosiť v svojom lone Pána celého tvorstva. Ak by Boh dal niektorej inej žene, panne, aby bola ešte skromnejšia, ešte čistejšia a rozvážnejšia, potom by si túto vybral za príbytok namiesto Márie.“ (sv. Ján Zlatoústy, lit. pamiatka 13. november)

Modlitba:

„Ó, Presvätá a Nepoškvrnená Panna a Matka, nádej kresťanov a útočište hriešnikov! Ochráň v nešťastiach všetkých, ktorí sa k tebe utiekajú, vypočuj naše stony, nakloň svoj sluch k našim modlitbám. Vládkyňa a Matka nášho Boha, neprehliadni tých, ktorí potrebujú tvoju pomoc a neodmietaj nás hriešnych, pouč nás a kvôli nášmu reptaniu sa nevzďaľuj od nás, tvojich služobníkov. Buď nám Matkou i Ochrankyňou, zverujeme sa tvojej milostivej ochrane. Priveď nás, hriešnych, k tichému a pokojnému životu, nech oplakávame naše hriechy. Ó, Matka Mária, naša najláskavejšia a rýchla zástankyňa, zahrň nás svojim príhovorom, ochráň pred viditeľnými i neviditeľnými nepriateľmi, obmäkči srdcia zlých ľudí, ktorí povstávajú proti nám. Ó, Matka nášho Pána a Stvoriteľa! Ty si koreňom panenstva a Nevädnúcim Kvetom čistoty a striedmosti, zošli svoju pomoc nám nemocným a zmietanými telesnými vášňami a smilniacimi srdcami. Osvieť náš duchovný pohľad, aby sme videli cesty Božej pravdy. Milosťou tvojho Syna, posilni našu slabú vôľu pre naplnenie prikázaní, nech sme zbavení každého nešťastia i pokušení a tvojou predivnou ochranou budeme ospravedlnení na Poslednom súde tvojho Syna, ktorému vzdávame slávu, česť a poklonu teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.“ (Modlitba z Akatistu k Presvätej Bohorodičke pred ikonou „Nevädnúci kvet“)