Ikona Kristus na tróne

(Grécko, 18. storočie)

Grécko, asi Athos; 18. storočie; 73 x 42 cm

Ikonografia

Medzi najstaršie zachované pamiatky, kde nachádzame istú analógiu s ikonami typu Kristus na tróne, cirkevnoslovansky Спас на престоле – Spas na prestole, patrí mozaika so scénou „Klaňanie sa kráľov“ v chráme Santa Maria Maggiore v Ríme (432 – 440), kde na tróne sedí dieťa Kristus Emanuel. Inou pamiatkou je mozaika so scénou „Sprievod mučeníkov“ v chráme Sant Apollinare Nuovo, v Ravenne (5. – 6. storočie), kde ku Kristovi zobrazenom tradičným spôsobom v obraze muža, sediacom na tróne s poduškami a podnožkou pod nohami, prichádza sprievod mučeníkov s vencami v rukách. Svoju definitívnu podobu kompozícia Kristus na tróne dosiahla po ukončení ikonoboreckého obdobia (ikonoklazmu). Od 10. storočia sa tento typ zobrazovania Krista uplatňoval v monumentálnej oblasti. Čo čiastočne potvrdzujú aj mozaiky v Chráme Svätej Sofie (Hagia Sofia) v Konštantínopole, dnešný Istanbul, kde Kristus sedí na tróne, po stranách ktorého sú v medailónoch zobrazení: presvätá Bohorodička a svätý archanjel Michal s mečom. Inou mozaikou v Chráme Svätej Sofie je Kristus sediaci na tróne, po pravici ktorého stojí byzantský cisár Konštantín IX. Monomach (1042 – 1055) a po ľavici cisárovná Zoja (1042). Podobné mozaiky s Kristom na tróne z obdobia 12. storočia nachádzame aj v Palerme.

Tento ikonografický typ zobrazuje Krista – Pantokratora v celej postave, odetého do tradičných rúch, sediaceho na tróne s poduškou, so žehnajúcou pravicou, ktorý má na ľavom kolene knihu pridržiavajúc si ju zvrchu rukou, ktorá tak ako v ikonografii Krista Pantokratora aj v tomto prípade môže byť otvorená, alebo zatvorená. Pod nohami Krista sa nachádza podnožka. Čo sa týka samotného obsahu textov uvedených v Evanjeliári pri ikonách „Krista na tróne“, okrem tých, s ktorými sa stretávame v ikonografii Krista Pantokratora, sa zväčša uvádzajú tieto: Mk 8,34-35; Jn 3,16 a Jn 7,24.

Základným obsahom ikonografie „Kristus na tróne“ je eschatologické očakávanie Božieho súdu nad svetom, kde sa táto idea sústredí v obraze Krista – Sudcu. Kľúčom k tomuto objasneniu slúži práve trón, ktorý ako atribút kráľovskej dôstojnosti sa používa na symbolické vyjadrenie idey kráľovstva, ktorá je veľmi úzko spätá s ideou súdu, kde každý kráľ bol súčasne aj najvyšším sudcom. V tomto vzťahu je na mieste spomenúť slová Dávida: „Pán si pripravil trón v nebesiach; kraľuje a panuje nad všetkými,“ (Ž 102,19) „zasadol si na trón ako spravodlivý sudca. Pán tróni naveky, už si pripravil stolec sudcovský.“ (Ž 9,5.8) Je dôležité pripomenúť, že v tomto prípade nejde o nejaký hmotný trón. Nebeský trón je trónom slávy Božstva, čiže aj trón zobrazený na ikone je len symbol, ktorý napomáha ľudskému mysleniu k pochopeniu duchovných predmetov.

Aj v Starom zákone sa Pán zjavoval prorokom v podobe kráľa, panujúceho nad pozemskými národmi. Ten istý význam majú aj novozákonné prísľuby Krista o budúcich veciach. „Ježiš im povedal:  Syn človeka zasadne na trón svojej slávy... súdiť dvanásť kmeňov Izraela.“ (Mt 19,28)

„Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa zhromaždia pred ním všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava. Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: Poďte požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta... Potom povie aj tým, čo budú zľava: Odíďte odo mňa, zlorečení, do večného ohňa, ktorý je pripravený diablovi a jeho anjelom.“ (Mt 25,31-34.41)

 V kontexte tematiky ikony „Kristus na tróne“ aj na základe povedaného sa nám odkrýva symbolika jednotlivých prvkov ikony. Gesto žehnajúcej pravice Krista je znakom definitívneho rozhodnutia Božieho súdu nad ľudstvom. Kniha, s textom evanjelia v zvyčajnom význame chápaná ako večné slovo Božie, poučujúce nás na ceste k spáse, má v tomto prípade význam kritéria spravodlivosti, na základe ktorej sa posudzuje duchovno – mravný stav človeka. Je to kniha súdu, zákona. Trón s poduškami a podnožka sú symbolmi najvyššej dôstojnosti a atribútmi Božstva.

Popis ikony

Na ikone zobrazený Kristus, hoci sedí na tróne, nedisponuje žezlom ani panovníckou korunou, pretože jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, čo potvrdil aj pred Pilátom: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto.“ (Jn 18,36) Kristove slová potvrdzuje aj archanjel Gabriel, pri zvestovaní Bohorodičke: „Naveky bude (Kristus) kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca." (Lk 1,30-33). Podnožka pod Kristovými nohami je symbolom zeme, kde sa Kristus vtelil, narodil, žil a učil a nakoniec priniesol obetu a spásu pre ľudské pokolenie. V Skutkoch apoštolov čítame: „Nebo je mojím trónom a zem podnožkou mojich nôh.“ (Sk 7,49) Tým, že sedí na nebeskom tróne a nohami sa dotýka podnožky (zeme), je symbolicky vyjadrené, že Boh Otec prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista spojil nebo so zemou, a že Kristus je pre nás všetkých putujúcich do nebeského Jeruzalema jediná „cesta, pravda a život“, pretože „nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa (Krista).“ (Jn 14,6)

Pozadie ikony je vo vrchnej časti pozlátené, kde sa v červených kruhoch nachádza monogram Ježiša Krista IC XC. Zvyšku pozadia ikony dominuje mohutný trón, zobrazený v obrátenej perspektíve. Kristus sedí na dvoch poduškách červenej a modrej, ktoré podobne ako odev symbolizujú dve prirodzenosti Krista – Božskú a ľudskú. Súčasťou kompozície ikony je aj prítomnosť evanjelistov, v podobe symbolických zobrazení. Po pravici Krista je na okraji operadla trónu okrídlený lev – symbol svätého Marka a na opačnej strane operadla okrídlený býk – symbol svätého Lukáša. Na stĺpe vľavo z pohľadu diváka orol – symbol svätého Jána a na stĺpe vpravo okrídlený človek – symbol svätého Matúša. Uprostred stĺpov je Kristov nimbus s krížom a gréckymi literami Ѻ Ѡ N. Spasiteľ je odetý v tradičnom odeve, s akým sa stretávame pri ikonách Krista Pantokratora – Vševládcu: červenom chitóne s clavom a tmavomodrom himatione. Žehná pravicou a ľavicou si pridržiava Evanjeliár opretý o ľavú nohu. Text v knihe je: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce.“ (Jn 10,11)

Duchovný odkaz

„Kriste, ty velebne tróniš na nebesiach, na prestole božstva. Ale aj na oltári s nami prebývaš ako prameň života. Spravodlivým nebešťanom si svetlom slávy, ľuďom na zemi si opravdivou mannou. Preto, Kriste, šťastlivo vykroč do boja za vernosť a spravodlivosť.“ (stichira večierne v Nedeľu Krista Kráľa)