Matka Božia na tróne

(Grécko, okolo 1700)

Grécko; okolo 1700; 75 x 48 cm

Sviatok ikony: Vo východných cirkvách sa slávi 15. marca; rehoľa františkánov slávi 2. augusta sviatok Panny Márie Kráľovny anjelov a v celej rímskej cirkvi je 22. augusta spomienka na Pannu Máriu Kráľovnú.

V súlade s cirkevnými predpismi zaväznými od 9. storočia, zdobí veľkú chrámovú kupolu obraz Krista Pantokratora - Pána sveta a vesmíru. Výklenok absidy sprítomňuje Matku Božiu - most medzi nebom a zemou. Až v ďalšom poradí sú umiestnené postavy svätých a anjelov. Aj na ikonostase, v rade, ktorý sa nachádza najbližšie k veriacim, kde je miesto pre najdôležitejšie ikony, sa uprostred nachádzajú ikony Ježiša Krista Pantokratora a Márie s dieťatkom.

Po svätých obrazoch Krista, ktoré nám pripomínajú jeho vtelenie, práve ikony Bohorodičky, najkrajšej a najčistejšej spomedzi žien, v ktorej panenskom tele sa uskutočnilo vtelenie, majú v ikonografii osobitné miesto. V podstate vysvetľujú tajomstvo vtelenia. Sú hlboko uctievané a veľmi rozšírené. Tradícia im pripisuje zázračný pôvod. Sám sv. Lukáš evanjelista, lekár a maliar, mal trikrát namaľovať portrét Bohorodičky ešte za jej života. Tieto tri portréty slúžili ako pravzor všetkých mariánskych ikon. Existujú tri kánonické typy ikon Bohorodičky: Eleusa(Nežná, postavy sa lícami dotýkajú), Hodegetria(Ukazovateľka, Mária rukou ukazuje na Ježiša: On je Cesta, Pravda a Život) a Oranta(Modliaca sa). Od nich je odvodených mnoho ďalších variantov.

Popis ikony

Masívna grécka ikona z kostolného ikonostasu zobrazuje Kráľovnú neba, tróniacu Matku Božiu s Ježišom, ktorého drží na ľavom kolene. V pravej ruke má žezlo (palicu netelesných bytostí). Oblečená je v cisárskom odeve. Korunujú ju dvaja archanjeli – Michal a Gabriel. Dieťa Ježiš má výzor dospelého muža, pravou rukou požehnáva a v ľavej drží otvorené Evanjelium. Je oblečený do modrozelenej tuniky a červeného plášťa. Na zdobenom tróne sú po bokoch postavy kráľov Dávida a Šalamúna, klaňajúcich sa Vládkyni. Ona pochádza z ich pokolenia. Oni ju predpovedali a ospevovali. Podobne ako Traja králi: „Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.“ (Mt 2, 11)

Trón je symbolom kráľovskej hodnosti. Jeho mohutnosť predstavuje moc kráľa. Ikona vyjadruje všeobecný spôsob myslenia starovekých národov: dôstojnosť matky sa meria veľkosťou jej syna. Ak Kristus je Kráľ vesmíru, jeho matke patrí pocta Kráľovnej. V Kristovi, s Kristom a pre Krista je každý kresťan povolaný, aby vládol nad svetom. Teológovia nevedia presne vysvetliť, akým spôsobom môžu ľudia vládnuť spolu s Bohom. Naše technické myslenie nás často núti, aby sme tieto úvahy zúžili do uzavretého cyklu účinnej príčinnosti. V tomto zmysle sa nám kráľovstvo spravodlivých, a na prvom mieste kráľovstvo Márie, javí ako veľké privilégium, ako dar, ktorý nám Boh dáva úplne slobodne, a tým nám dovoľuje, aby sme boli účastní na jeho moci. Súčasne si však uvedomujeme, že Boh by sa bez našej pomoci, ktorá sa zdá zbytočná, zaobišiel.

Mariologická perspektíva ikony nám túto otázku predstavuje v novom svetle, ktoré je súčasne historické aj eschatologické. Kristus sa na ikone javí ako pravý kráľ vesmíru a ľudí, ktorý svoju moc nikomu neprenechá. Ale aby ju mohol vykonávať ako Bohočlovek, musel sa narodiť v čase z Márie Panny. Z tohto pohľadu ho teda ona „položila“ na trón sveta. Je to privilégium, no súčasne aj skutočná spolupráca, prototyp činnosti kresťanov v dejinách. Kráľovstvo Krista sa definitívne obnoví pri jeho druhom príchode. Druhý príchod sa však pripravuje počas dlhého putovania Cirkvi skutkami svätých, ktorí postupne umiestňujú Krista na trón vesmíru. Pre nás ľudí je to privilégium, zároveň však aj neodmysliteľný úrad v poriadku spásy. V tomto zmysle môžeme hovoriť o večnom ženskom prvku každého kresťana, ktorý „plodí” večný život.

Duchovný odkaz

Medzi mariánskymi modlitbami sú aj Litánie k Márii Kráľovnej:
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Vyvolená dcéra Otca,
Matka Krista Kráľa,
Sláva Ducha Svätého,
Panna, dcéra sionská,
Panna chudobná a ponížená,
Panna tichá a poslušná,
Služobnica Pána,
Matka Pána,
Spoločníčka Vykupiteľa,
Plná milosti,
Žriedlo krásy,
Vrchol čností,
Vznešený plod vykúpenia,
Dokonalá Kristova učeníčka,
Najčistejší obraz Cirkvi,
Žena nová,
Žena odetá slnkom,
Žena korunovaná hviezdami,
Pani dobrotivá,
Pani láskavá,
Pani naša,
Radosť Izraela,
Jas Cirkvi,
Ozdoba ľudského rodu,
Orodovnica milosti,
Služobnica Božej lásky,
Pomocnica Božieho ľudu,
Kráľovná lásky,
Kráľovná milosrdenstva,
Kráľovná pokoja,
Kráľovná anjelov,
Kráľovná patriarchov,
Kráľovná prorokov,
Kráľovná apoštolov,
Kráľovná mučeníkov,
Kráľovná vyznávačov,
Kráľovná panien,
Kráľovná všetkých svätých,
Kráľovná nanebovzatá,
Kráľovná zeme,
Kráľovná neba,
Kráľovná vesmíru,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.