Spasiteľ – Blažené ticho

(Rusko, 19. storočie)

Rusko, 19. storočie, 55,5 x 44,3 cm

Sviatok ikony: 28. september (v Rusku)

Modlitebná tradícia: Pred ikonou sa modlia ľudia prosiaci o trpezlivosť, vytrvalosť a sústredenie v modlitbe.

Ikona Spasiteľ – Blažené ticho je príkladom zložitého ikonografického typu spájaného s hesychiou - byzantskou spiritualitou, ktorá sa usiluje o vnútorný pokoj a mier. Pokoj a mier sú chápané ako prostriedky na dosiahnutie osobnej jednoty s Bohom. Ide o snahu kontemplácie v modlitbe srdcom. Táto téma sa prvýkrát objavila v Rusku v 15. storočí, oživujúc byzantskú ikonografiu Anjela Veľkej Rady. Kristus je vykreslený ako mladistvý Emanuel, nosiaci sticharion - bohato zdobený odev so širokými rukávmi.

Popis ikony

Na ikone je obraz Spasiteľa ako anjelského mládenca so skríženými rukami. Na ráme ikony je Anjel strážny a traja svätci, ktorých mená sú nečitateľné. Atribúty Krista, Anjela požehnaného ticha, sú: „Vznešenosť a krása pred jeho tvárou, moc a veleba v jeho svätyni.“ (Ž 96, 6); „Tichý a pokojný duch, to je vzácne pred Bohom.“ (1 Pt 3, 4); diskrétna prítomnosť, ktorá „nebude kričať, ani hlučne volať, nedá na ulici počuť svoj hlas“ (Iz 42, 2); láskavosť jedného, ktorý „sa obetoval, pretože sám chcel, a neotvoril ústa; ako baránka viedli ho na zabitie a ako ovcu, čo onemie pred svojím strihačom (a neotvoril ústa)“ (Iz 53, 7).

Neprítomnosť akéhokoľvek zvitku alebo knihy a ruky prekrížené na hrudi tak, ako ich pravoslávni prekladajú pri prijímaní, aby v srdci uchovali Tajomstvo, vyjadrujú Spasiteľovo ticho a jeho pozvanie k vnútornej modlitbe. Inšpirovalo to Dávidovo zvolanie: „Pane, k mojim ústam postav stráž a hliadku na okraj mojich perí.“ (Ž 141, 3) Hviezdicový nimbus (svätožiara) nad hlavou je symbolom večnosti a plnosti poznania. Krídla sú symbolmi energie a nebeských poslov.

V spodnej časti je vložený mosadzný skladen, pozostávajúci zo štyroch častí. Na troch častiach sú zobrazené všetky hlavné sviatky cirkevného roka, na štvrtej sú zobrazenia ikon Presvätej Bohorodičky.

Duchovný odkaz

Ikonu vystihuje spev z Knihy proroka Izaiáša, ktorý sa spieva vo východných obradoch na Veľkom povečerí:
„Ľud, čo prebýval v temnotách, uzrie veľké Svetlo. Vám, obyvatelia temnej ríše smrti, zažiari Slnko, lebo s nami Boh.
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Lebo chlapček narodil sa nám a Syn je nám daný – a bude kniežatstvo na jeho pleci, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
Prináša dokonalý pokoj a jeho meno je Anjel Veľkej Rady, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!
On je Zázračný radca, Boh mocný, Vládca, Knieža pokoja, Otec budúceho veku, lebo s nami Boh!
S nami Boh, čujte všetky národy a kajajte sa, lebo s nami Boh!“
Amen.