Ikona Kristus na kríži

(Rusko, 18. storočie)

Rusko; 18. storočie; 111,4 x 66,1 cm

Popis ikony

Výjav zobrazuje ukrižovaného Krista na trojramennom kríži, s priečne postaveným spodným ramenom. Na základe jeho veľkosti môžeme predpokladať, že bol zavŕšením ikonostasu. Na prvý pohľad je stvárnenie Spasiteľa pomerne jednoduché, no uchvacuje diváka nápadnou hrou svetlých a tmavých odtieňov, hlbokou jednoduchosťou a dôsledným zdôraznením špecifických znakov typických pre prostredie kresťanského Východu.

Umelecké stvárnenie ukrižovania Krista sa prvýkrát objavuje po r. 400 na portáli chrámu svätého Sabina v Ríme. Do 9. storočia sa len málokto odvážil zobraziť Krista mŕtveho. Úzus prikazoval stvárniť ho živého, hľadiaceho pred seba. Až v 11. storočí sa začal objavovať Kristus so sklonenou hlavou a klesajúci pod váhou vlastného tela. Zavreté oči tu mali naznačovať tajomnosť jeho ľudskej prirodzenosti a predznamenávať nastávajúce vzkriesenie. Približne v rovnakom období, t. j. vrcholnom stredoveku, sa ukrižovanie spájalo so zobrazovaním Adamovej lebky pod krížom. Čo zreteľne objasňuje v svojich listoch apoštol Pavol:

„Preto ako skrze jedného človeka vstúpil do tohto sveta hriech a skrze hriechu smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili. Smrť panovala od Adama až po Mojžiša aj nad tými, ktorí nespáchali priestupok podobný Adamovmu: on je predobrazom toho, ktorý mal prísť. Lebo ak previnením jedného skrze jedného zavládla smrť, tým skôr skrze jedného, Ježiša Krista, budú v živote kraľovať tí, čo dostávajú hojnosť milosti a darovanej spravodlivosti. Lebo ako sa neposlušnosťou jedného človeka mnohí stali hriešnikmi, tak zasa poslušnosťou jedného sa mnohí stanú spravodlivými.“ (Rim 5,12.14.17.19)

Nad lebkou sa nachádzajú slabo viditeľné litery M Л Р Б – Misto Lobnoje Rájem Bysť – Miesto Lebečné sa stalo rajom. Na nižšom priečnom ramene, kde spočívajú Kristove chodidlá, môžeme čítať nápis NIKA – Víťazí. Nad Kristovými vystretými ramenami sú slová Сынъ Божі – Syn Boží. Nad hlavou Krista je zvyčajne pripevnená tabuľka, ktorú dal vyhotoviť Poncius Pilát. Všetkým účastníkom popravy či náhodným okoloidúcim mala dávať na známosť dôvod Ježišovho odsúdenia. Tento titulus, nápis na drevenej doske, cirkevnoslovansky znie: ІИСУС НАЗОРЕЙ ЦАРЬ ІУДЕЙСКІ – Iisus Nazorej Car Iudejski, skrátene: ІНЦІ. V prípade tejto ikony Kristovho kríža uvedené označenie chýba a nahrádzajú ho slová ЦАРЬ СЛАВЫ – Kráľ slávy.

Duchovné posolstvo

„Poďte, všetky národy, pokloňme sa požehnanému drevu. Veď na ňom sa uskutočnila večná pravda. Plodom dreva bol Adam podvedený. Teraz drevom kríža diabol je pokorený. Padol tyran, čo zotročoval Božie dietky. A jeho pád bol hrozný, lež krv Krista na kríži vyliata zmyla jed pekelného hada. Nespravodlivý súd odsúdil spravodlivého Krista, aby mohol byť zrušený spravodlivý rozsudok raja. Patrilo sa drevom drevo uzdraviť a mukou Nevinného zbaviť strastí Adama. Sláva tebe, Kriste Kráľu, plný dobroty a lásky, za tvoju prozreteľnostnú dobrotu, lebo ona všetkých priviedla k spáse.“ (stichira večierne sviatku Povýšenia úctyhodného a životodarného Kríža nad celým svetom)