Vševidiace Božie Oko

(Rusko, 19. storočie)

Rusko; 19. storočie, 44 x 36 cm

Sviatok ikony: 28. august (v Rusku)

Ikona Vševidiace Božie oko sa vďaka použitému symbolizmu považuje za pomerne zložitú. Znakmi a symbolmi, ktoré sa trochu líšia od bežnej ikonografie, chce ikonopisec zachytiť vzťah Boha k svojmu stvorenstvu. Napriek nejednoznačnosti tejto ikony sa medzi ortodoxnými veriacimi stala veľmi populárnou. Prvýkrát sa objavila na území Vladimíru, kde bola napísaná v štýle a tradíciách typickej Vladimírskej ikonografie. Namaľovaná je v okrových tónoch, charakteristických pre danú oblasť. Jej hlavnou črtou je jednoduchosť a zároveň krása kompozície. Modlitebná tradícia: Cez ikonu sa možno obrátiť na Vševidiaceho v akejkoľvek úzkosti a smútku. Môže to byť prosba o zdravie, šťastie, duchovné osvietenie, urovnanie konfliktov a nepriateľstva, pomoc pri práci, požehnanie pri plnení dôležitých záležitostí atď. Potrebné je len uvedomiť si, že bez ohľadu na to, o čo veriaci Boha prosí, má byť jeho modlitba úprimná a pravdivá, srdečná a vrúcna.

Popis ikony

Námet vychádza z biblických textov: „Pán prebýva vo svojom svätom chráme, Pán tróni na nebesiach. Jeho oči hľadia na úbožiaka, jeho zrak skúma každého človeka. Pán skúma spravodlivého i hriešnika a nenávidí toho, čo miluje neprávosť.“ (Ž 11, 4 - 5) „...to sú Pánove oči, ktoré obchádzajú celú zem.“ (Zach 4, 10) „I videl som v strede medzi trónom a štyrmi bytosťami uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako zabitý. Mal sedem rohov a sedem očí, čo je sedem Božích duchov, poslaných na celú zem.“ (Zj 5, 6) Obraz sa skladá z troch kruhových aureol. V prvej sa nachádza oboma rukami žehnajúci Emanuel – predvečné Slovo. Z tejto aureoly vystupuje na všetky svetové strany štvorica lúčov symbolizujúca štyri živly: zem, vodu, oheň a vietor. Lúče končia v zobrazeniach symbolov evanjelistov. V druhom kruhu je slnko, symbol večného života, s tvárou so štyrmi očami a ústami. Dve oči sú mužské a dve ženské. Tento kruh je obklopený nápisom: Ako horiace uhlie, ktoré sa zjavilo Izaiášovi, vychádza Slnko z lona Panny a prináša radosť tým, ktorí túžili v tme po svetle poznania Boha.

Ďalším kruhom v poradí je ochranný kruh Presvätej Bohorodičky modliacej sa za hriešnikov. V jej kruhu je napísaná prvá časť Magnifikatu: „Velebí moja duša Pána a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia, lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, a sväté je jeho meno a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.“ (Lk 1, 46 - 50) Tento kruh je vyplnený hviezdami, ktoré symbolizujú oblohu nad stvorenstvom, a hustými zväzkami svetelných lúčov, ktoré ho spájajú s prvým kruhom. Pravé Svetlo do sveta vychádza z Emanuela, ktorý nás ochraňuje a vedie napriek okolnostiam sveta. Z tejto aureoly vychádzajú aj štyri trojuholníky - stĺpy viery, so symbolmi evanjelistov. Vpravo hore je zobrazený Matúš v tvare anjela, posla Hospodina, vľavo hore Marek ako orol, ktorý s blahozvesťou vylieta na nebesá; vpravo dolu je v tvare leva zobrazený Ján a nakoniec, oproti Jánovi ako obetné zviera (býk) je zobrazený Lukáš.

Najväčšia gloriola sa skladá z dvoch kruhov. Menší, v tvare dúhy (poloblúka), má nápis: Svätý, svätý, svätý Pán zástupov a je vyplnený svetelnými lúčmi ako prvý kruh. Druhý, všetko objímajúci kruh, je kruh Boží, vyplnený serafínmi a cherubínmi. Pán zástupov žehná oboma rukami všetkému stvorenstvu. Po obvode kruhu je pokračovanie Magnifikatu: „Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky.“ (Lk 1, 51 - 55) Vo svätožiare Pána zástupov je vpísaný červený štvorec, symbol večného života. Na ráme ikony hore sa nachádza jej názov: Obraz Vševidiaceho Oka. Po okrajoch ikony sú štyri postavy: blažený Mikuláš Jurodivý, sv. Efrém Sýrsky, prepodobný Ján Lestvičník (Klimakos) a sv. Tekla. Pravdepodobne ide o patrónov rodiny, ktorá si ikonu objednala.

Duchovný odkaz

Námet ikony vychádza z množstva symbolov, z ktorých každý má zvláštny, hlbší význam. Všetky spolu vyjadrujú základnú myšlienku nášho bytia: celé ľudstvo je preniknuté Božím pohľadom, pred ktorým sa nemožno ukryť a Jeho (Božím) požehnaním, ktorým chce sprevádzať každého človeka na ceste pozemského bytia.