Nezhárajúci ker

(Rusko, Jaroslavľ, 1819)

Rusko, Jaroslavľ 1819, 89,5 x 70,3 cm

Sviatok ikony: 4. september, sviatok proroka Mojžiša

Modlitebná tradícia: Keď sa človek modlí pred touto ikonou, môže prosiť o Božiu pomoc a ochranu. Ikona sa často umiestňuje v domoch ako ochrana pred požiarom. Jej prítomnosť je pre každé obydlie požehnaním.

Teologická ikona Nezhárajúci ker je geometrickou kompozíciou biblického príbehu Mojžiša pred horiacim kríkom. (Ex 3, 1 - 5) V 5. storočí začali grécki otcovia interpretovať horiaci ker ako predobraz Matky Božej. „Tieň zákona pominul po tom, čo sa zjavila milosť. - Veď ako horiaci ker nezhorel, - tak si ty ako Panna porodila a zostala si pannou, - namiesto ohnivého stĺpu vyšlo Slnko spravodlivosti, - namiesto Mojžiša je tu Kristus, - našich duší Záchranca.“ (Bohorodičník)

Popis ikony

V strede ikony v horiacom kre je Matka Božia so žehnajúcim Kristom. V pravej ruke drží rebrík, ktorý pripomína Jakubov rebrík a zároveň je symbolom Panny, lebo cez ňu zostúpil Boží Syn na zem. Rebrík sa opiera o jej pravé rameno, na ktorom je v medailóne zobrazený Kristus. Na jej hrudi je veľká brána na skale, na ktorej je Kristus, oblečený ako veľkňaz. „Milujem ťa, Pane, moja sila. Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.“ (Ž 18, 2 - 3) Podľa Ezechiela je ona bránou, cez ktorú prišiel Kristus. Na ramenách a na čele má Bohorodička hviezdy v tvare slnka, ktoré sú symbolom jej panenstva pred, počas a po pôrode. Matka Božia je vo zvláštnej svätožiare pripomínajúcej lupene kvetu, starobylý clipeus (rímsky štít) či eucharistickú lyžičku používanú v cirkvách východného obradu. Hviezda symbolizujúca hmotný a duchovný plameň má osem ramien. Číslo osem vyjadruje dokončenie diela stvorenia. Ôsmy deň nového sveta je tiež dňom posledného súdu a zmŕtvychvstania. Hviezda je zložená z dvoch hviezd so štyrmi ramenami.

V hrotoch vrchnej modrozelenej sú anjeli. Presvätá Bohorodička je kráľovnou neba. Štyri hroty červenej hviezdy zobrazujú evanjelistov prostredníctvom symbolov tetramorfa podľa Ezechielovho videnia. Priestory medzi hrotmi hviezdy sú vyplnené oblými tvarmi podobnými lupeňom veľkého kvetu. V nich sú zobrazení anjeli s rôznými atribútmi síl prírody a čností. Títo anjeli sú zobrazení v súlade s Ezechielovým proroctvom, ale aj v súlade s apokalyptickým sujetom spásy. Vysvetľujúce nápisy sa vzťahujú len na anjelov umiestnených v ôsmich častiach nebeskej rozety a v modrej hviezde.

Od horného pravého okraja modrej hviezdy v smere hodinových ručičiek je v 12 poliach zobrazených 14 anjelov:
1. Anjel, ktorý v pravej ruke drží malého trúbiaceho anjelika a v ľavej kalich. Text na ikone: Duch sily, anjel prinášajúci rosu a hmly, vskutku očistenie podľa Božej milosti.
2. Anjel s čiapkou na hlave. Pravou rukou žehná a v ľavej ruke má žezlo netelesných bytostí. Pri ňom čítame: Duch Božej bázne, anjel chladu a ľadu, prijímajúci dary, chápajúci a láskavý.
3. Anjel v ľavom cípe modrej hviezdy nesie malého trúbiaceho anjelika. Týka sa ho text: Anjel búrky a vetra na službu pre človeka.
4. Anjel vo vojenskej zbroji s mečom v ľavej ruke. Nápis pri ňom: Duch zbožnosti a pomsty voči nepriateľom viery, pre ktorých má kalich horkosti.
5. Anjel, ktorý drží schránku, v ktorej sedí malý trúbiaci anjelik. Text na ikone: Duch rozumu, anjel poznania, vskutku dáva osvietenie a porozumenie pre zotrvávajúcich v neznalosti.
6. Anjel v modrej hviezde dole, držiaci nádobu s tymiánom. Čítame o ňom: Anjel prinášajúci Bohu modlitby a kadidlo. (pozri Zj 8, 3 - 5)
7. Anjel, ktorý v ľavej ruke nesie malého anjelika je: Anjel blesku, plamenný duch, vskutku spravodlivý súd, ktorý udrie ako náhly blesk.
8. Anjel, ktorý drží v ruke pokladnicu pripomínajúcu vrch Sion, je opísaný takto: Duch bázne Božej, anjel hromu a blesku, teda druhý príchod Krista je sprevádzaný hromom.
9. Anjel v modrej hviezde vpravo drží v rukách dva oblúky. Na ikone je text: Anjel oblakov a dúhy je znamením, ktoré nám ukazuje preslávne tajomstvo.
10. Anjel držiaci glóbus v ľavej ruke. Prepis textu z ikony: Duch premúdrosti, anjel stravujúceho ohňa, oznamuje budúce časy.
11. Anjel vpravo hore. Text hovorí: Učinil anjelov na službu snehu a ľadu.
12. Dvaja anjeli hore v modrej hviezde sú bez popisu. Pravdepodobne sú to anjeli modlitby.
13. Šesťkrídly ohnivý cherubín v modrej hviezde hore je strážca raja.

V rohoch ikony sú štyri scény zo Starého zákona. Vpravo hore je pred horiacim krom Mojžiš, ktorý si vyzúva sandále. Nápis hovorí: „Mojžiš videl v ohni ker, ktorý nezháral.“ (porov. Ex 3, 2 - 3) Vľavo hore vidno Izaiáša, ktorému ohnivý serafín uhlíkom očisťuje pery, pretože má ohlasovať Božie slovo. „I priletel ku mne jeden zo serafínov, v ruke mal žeravý uhlík, čo kliešťami vzal z oltára, dotkol sa mi úst a povedal: „Hľa, toto sa dotklo tvojich perí, zmizla tvoja vina a tvoj hriech je odstránený!“ (Iz 6, 6 - 7) Dole vpravo je Ezechiel pred bránou do mesta, cez ktorú prechádza Kristus. Podľa proroctva je to východná brána chrámu, symbol panenstva Márie. „Ezechiel videl východnú bránu chrámu, ktorá bola zavretá a nik cez ňu neprejde, jedine Boh.“ (porov. Ez 44, 2) Vľavo dole je patriarcha Jakub ako zaspal na kameni. Za ním je opretý o medailón s Kristom rebrík zo zeme do neba, po ktorom zostupujú a vystupujú anjeli. Je to symbol Panny, cez ktorú zostúpil Boh medzi ľudí. Poškodený nápis hovorí: „Jakub zaspal a mal sen. Videl rebrík, ktorý sa týčil zo zeme až do neba a Boží anjeli po ňom zostupovali a vystupovali.“ (porov. Gn 28, 12)

Duchovný odkaz

„Kráľovná neba, vládkyňa naša, pani vesmíru, presvätá Bohorodička, nepoškvrnená, cnostná, neporušiteľná, prečistá, navždy panna, Mária, nevesta Božia, Matka Stvoriteľa, Pána slávy a Pána všetkých! Z teba Kráľ kráľov a Pán pánov prišiel na zem a ukázal sa nám. Do teba sa vtelila milosť Božia. Ty si Matka Svetla a Života, ktorý si kedysi nosila vo svojom lone a vo svojom objatí si mala predvečné Slovo, Boha, jednorodeného Syna. Vo viere sa utiekame k tebe, neporušenej stene a príhovorkyni. Pozri sa s láskou, všetkými oslavovaná Matka Božia, pre našu horlivosť a uzdrav z chorôb naše duše a telá. Odožeň od nás všetkých nepriateľov a protivníkov, ochraňuj nás pred hladom, pred morom, pred uštipnutím, od zhubných vplyvov bezbožných a od náhlej smrti. Ako troch mládencov v babylonskej peci ochraňuj a zachovávaj nás ako Boží ľud, pre tvoju dobrotu, ktorí ťa uctievame. Amen.“ (Modlitba)