Svätí mučeníci Flórus a Laurus

(centrálne Rusko; začiatok 19. storočia)

Svätí mučeníci Flórus a Laurus

Pôvod ikony: centrálne Rusko; začiatok 19. storočia; 53x43,6 cm

Popis ikony:

Centrálna kompozícia ikony, na rozdiel od predchádzajúcej ikony, nezobrazuje Zázrak sv. Flóra a Laura a preto sa tu nenachádza ani archanjel Michal, kone, či traja mučeníci Eleusippos, Speusippos a Meleusippos.

Svätí mučeníci a bratia Flórus a Laurus, ako kamenári budovali Kristovu cirkev v srdciach ľudí, aj napriek tomu, že boli nútení podieľať sa na výstavbe pohanskej svätyne. Nehľadiac na prekážky, spoločne hlásali Kristovo učenie. Sú zobrazení v celých postavách stojac oproti sebe. Červená farba plášťa jedného z dvojice mužov a kríže v rukách oboch bratov naznačujú mučeníctvo, ktoré podstúpili z lásky ku Kristovi. Otvorená dlaň Flóra naznačuje, že je odhodlaný prijať Božiu vôľu. Žehnajúce gesto pozdvihnutej pravice druhého z bratov naznačuje, že všetko robili v mene Krista a na jeho slávu, ktorého oslávili kresťanským životom, pevnosťou viery a mučeníckou smrťou. Celkový dojem ich slávnostného, drahého odevu potvrdzuje víťazstvo nad smrťou a miesto v kráľovstve nebeského Otca.

V hornej časti centrálneho výjavu, je uprostred  polkruhu sivastých mrakov zobrazený Kristus, ako Pantokrator, žehnajúci svätých bratov oboma rukami. Centrálna ikona je zo všetkých štyroch strán lemovaná dvanástimi klejmami zobrazujúcich najdôležitejšie udalosti zo života svätých mučeníkov. Ak si predmetnú ikonu porovnáme s predchádzajúcou ikonou, zistíme, že príbeh je čiastočne pozmenený, kde sa nenachádza výjav búrania pohanských sôch, ale pribudol výjav modliacich sa kresťanov, ktorí sa aj napriek zákazu  celú noc modlili v novopostavenom pohanskom chráme. Na hnedastom okraji ikony, je v žltom odtieni pri jednotlivých klejmách stručný cirkevnoslovanský popis zobrazených udalostí.

 1. Miestodržiteľ Ilýrie si pozval sv. Flóra a Laura a poslal ich do inej krajiny pracovať s kameňom.
 2. Sv. Flórus a Laurus prichádzajú ku kniežaťu, aby mu pomohli s kamennou stavbou.
 3. Sv. Flórus a Laurus na príkaz kniežaťa budujú kamennú stavbu.
 4. Sv. Flórus a Laurus prejavujú milosrdenstvo žobrákom a chudobným v ich trápení.
 5. Keď sv. Flórus a Laurus tesali kameň, odskočil úlomok a zranil oko syna pohanského kňaza.
 6. Sv. Flórus a Laurus priviedli do svojho domu chorého mládenca a naučili ho Kristovej viere.
 7. Sv. Flórus a Laurus po modlitbe uzdravujú oko kňazovho syna.
 8. Sv. Flórus a Laurus priviedli chlapca k jeho otcovi zdravého a bez známok poranenia.
 9. Sv. Flórus a Laurus sa celú noc modlia v pohanskom chráme.
 10. Sv. Flórus a Laurus priviedli uzdraveného mládenca.
 11. Sv. Flórus a Laurus bičovaní mučiteľmi.
 12. Sv. mučeníkov Flóra a Laura mučitelia hodili do jamy a zasypali hlinou.

Duchovné posolstvo:

„Boží ľudia sa majú pripravovať na boj a duchovnú námahu. Tak, ako mužný mladík znáša boj a údery, ktoré dostáva odpovedajúc svojimi údermi: podobne aj kresťania majú znášať utrpenie, odolávať vonkajším i vnútorným pokušeniam, aby prijímajúc na seba údery, víťazili trpezlivosťou. Takáto je cesta kresťanov. Kde je Svätý Duch, tam sa ako tieň pridružuje prenasledovanie a boj. Vari nevidíš, ako proroci, hoc v nich pôsobil Svätý Duch, boli vždy prenasledovaní od súkmeňovcov? Či nevidíš, ako Pán, ktorý je cesta, pravda a život, bol prenasledovaný, ale nie cudzím národom, ale svojim vlastným? Svojho rodáka – Izraelčania prenasledovali a ukrižovali. A čosi podobné sa stalo aj apoštolom, pretože od čias Kríža zostúpil Duch Utešiteľ a usídlil sa medzi kresťanmi: nik zo Židov už nebol prenasledovaný, iba samotní kresťania sa stávali mučeníkmi. Preto sa nemáme čomu čo čudovať, pretože pravda musí byť nevyhnutne prenasledovaná.“ (prepodobný Makarios Egyptský)

Modlitba:

„V hrobe zatvorení a zemou prikrytí na príkaz mučiteľa, no božským príkazom a odhalením Svätého Ducha ste sa nám ukázali ako jasné hviezdy, žiariace znameniami, zázrakmi a darmi uzdravení. Trpitelia strastí a rodní bratia, spoločníci anjelov.“ (Stichira z večierne sv. mučeníkov Flóra a Laura)

„Svätí nasledovníci, Kristovi bratia, Flórus a Laurus, buďte oslávení dôstojnými chválami. Veď vy ste sa mocne vzopreli a kvôli vyznávaniu Boha ste tvrdo trpeli, a tak ste prijali víťazné vence. Preto sa teraz na výsostiach radujete s anjelmi, vrúcne prosiac svätú Trojicu za pokoj pre svet a spásu našich duší.“ (Stichira z večierne sv. mučeníkov Flóra a Laura)