Kráľovské dvere (Sväté dvere)

(Grécko, 18. storočie)

Grécko; 1. polovica 18. storočia; 103,3 x 60,5 cm

Sviatok ikony: 25. marec, sviatok Zvestovania Pána

Modlitebná tradícia: V modlitebnej prosbe pred ikonou si veriaci uvedomujú, že sa nemôžu sami zbaviť hriechov, proti závislostiam nemajú síl, boja sa súdu Pána a žiadajú Matku Božiu o príhovor u svojho Syna. Najčastejšie pred ikonou Zvestovania prosia veriaci o ochranu pred nepriateľom, o odpustenie hriechov, o uzdravovanie duše a tela, o oslobodenie z ohovárania a útlaku, o ochranu a potechu, o pomoc pri zbavovaní sa závislostí. Pravoslávni chvália Matku Božiu za ochranu Spasiteľovho sveta, ďakujú jej za prijatie Slova a prosia o sprostredkovanie Božej blahodate (posväcujúcej milosti).

Sväté dvere sú bránou, ktorá sa nachádza uprostred ikonostasu a vedie k prestolu. Volajú sa aj svätý vchod alebo cárska (kráľovská) brána, ktorou je vnášané Evanjelium do oltárnej časti chrámu. Cez ňu vycháza kňaz, aby toto Evanjelium čítal ľudu, cez ňu sú vnášané sväté dary na oltár a po ich premenení na Telo a Krv Kristovu sú vynášané k pričastiu (svätému prijímaniu). Cez kráľovské dvere sám Pán – Kráľ slávy, prichádza k veriacim. „Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ slávy. Kto je ten Kráľ slávy? Pán silný a mocný, Pán mocný v boji. Zdvihnite, brány, svoje hlavice a vyvýšte sa, brány prastaré, lebo má vstúpiť Kráľ slávy. Kto je ten Kráľ slávy? Pán zástupov, to je ten Kráľ slávy.“ (Ž 24, 7 - 10) Cez nevcháza a vycháza biskup i kňaz, aby požehnali ľudu. V byzantskej ríši vcházal cez kráľovské dvere cisár, aby prijal sväté Tajiny (sväté prijímanie) v oltárnej časti chrámu spolu s kňazmi a biskupmi. Túto výsadu mal cisár preto, lebo nosil titul „ochranca Cirkvi“. Otváranie kráľovských dvier symbolizuje otvorenie Božieho kráľovstva. Božie kráľovstvo je nám zjavené prostredníctvom Evanjelia, preto je téma zvestovania prítomná aj na Kráľovských dverách. Cez zvestovanie sa otvorili brány do všetkých tajomstiev spásy a do Nebeského kráľovstva.

Popis ikony

Na pravom krídle je sprítomnený archanjel Gabriel, ako zvestuje Panne Márii správu o tom, že počne a porodí Božieho Syna. Je oblečený do zlatého plášťa symbolizujúceho nebeského posla. Pravou rukou odovzdáva Panne požehnanie, ktoré prijal od Boha Otca pre ňu a v ľavej drží pútnickú palicu. Za ním sú hradby Nebeského Jeruzalema. Na hradbách nad hlavou archanjela Gabriela sedí kráľ Dávid. V pravej ruke drží zvitok so Žalmami a ľavou požehnáva Panne. Nad kráľom Dávidom je za oblakmi nebo, kde sa rodí predvečný Syn. Ľavé krídlo dverí sprítomňuje Pannu Máriu, ktorá ukončila prácu, v ľavej ruke drží tkáčsky čĺnok, a pravou rukou prijíma požehnanie od posla so slovami: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) Je zahalená do kráľovského purpuru, akoby sa obliekla do Krista. Za Pannou je tkáčsky stav, na ktorom tkala nezošívaný spodný odev Kristovi. (porov. Jn 19, 23) V rukách má červenú niť symbol, že vo svojich útrobách utkala Kristovo Telo.

Na ramenách a na čele má Panna Mária hviezdy, ktoré symbolizujú Svätú Trojicu a jej neporušenosť - panenstvo pred, počas a po pôrode. Nad ňou jej z hradieb Nebeského Jeruzalema požehnáva múdrosťou kráľ Šalamún. Z neba na Pannu zostupuje Duch Svätý. Predvečné Slovo sa stáva človekom. „Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho, a preto aj dieťa bude sväté a bude sa volať Božím Synom.“ (Lk 1, 35) Kráľovské dvere sa otvárajú len v určitých situáciách. Počas Svätého (Veľkonočného) týždňa sa nezatvárajú celý týždeň ako znamenie, že Ježiš Kristus otvoril brány Nebeského Kráľovstva.

Počas svätej Liturgie sa Kráľovské dvere zväčša otvárajú takto: pre Malý vchod s Evanjeliom - ako pripomienka na zjavenie Pána kvôli hlásaniu evanjelia (po prečítaní evanjelia sa zatvárajú); pre Veľký vchod - keď sa prinášajú Sväté dary zo žertvenníka na prestol; potom sú uzavreté, čo pripomína zostúpenie Spasiteľa do pekla; počas prenášania Svätých darov pre spoločenstvo ľudí – počas podávania svätého prijímania, čo predstavuje zjavenie Pána svojim učeníkom po zmŕtvychvstaní, nanebovstúpenie a otvorenie Nebeského kráľovstva.

Duchovný odkaz

Hľa, Ženích prichádza o polnoci, blažený je sluha, ktorého nájde bdieť, nehodný je však, koho nájde lenivieť. Dávaj pozor, moja duša, aby si neoťažela spánkom a nebola vydaná smrti a ostala vyhodená z kráľovstva, ale vzpriam sa a volaj: Svätý, Svätý, Svätý si, Bože, skrze Bohorodičku zmiluj sa nad nami. (tropár)