Ikona Svätý veľkomučeník Panteleimón

(Rusko, Mstera; koniec 19. storočia)

Rusko, Mstera; koniec 19. storočia; 106 x 68,3 cm

Sviatok: 27. júl

Patronát:  Zvlášť v prostredí východných cirkví byzantskej tradície je patrónom lekárov a zdravotníkov.

Zo života svätca:

Sv. Panteleimón (275 – 305), patrí k tzv. veľkomučeníkom – svedkom Kristovej viery, ktorí podstúpili tie najukrutnejšie muky, ktoré im však zázračne neublížili, až kým sa sami rozhodli a dovolili pokračovať v činnosti, ktorá viedla k ukončeniu ich pozemského života, aby mohli priamo vojsť do nebeského kráľovstva.

Narodil sa v rodine pohana a kresťanky v Nikomédii v Bithýnii (dnešný İzmit v severozapádnom Turecku). Rodičia pomenovali svojho syna Pantaleón, čo znamená „Vo všetkom lev“, lebo sa nádejali, že svojou mocou sa stane podobným levovi. Matka chcela syna vychovať v kresťanskej viere ale zomrela, keď bol ešte malý, takže Pantaleóna vychovával otec – horlivý pohan.

Už ako mládenec mal liečiteľské sklony, pomáhal ľuďom. Jeho otec ho poslal do školy a po skončení študoval medicínu u vychýreného lekára Eufrozína. Čoskoro sa dostal do pozornosti cisára Maximiána (286 – 305), ktorý ho údajne chcel mať za dvorného lekára po skončení štúdií.

O Kristovom učení a zázračných uzdraveniach sa dozvedel z ohlasovania sv. mučeníka kňaza Hermolaosa (26. júl). Raz na ulici uvidel práve zomrelé dieťa a vedľa neho zmiju, ktorá ho uhryzla. Pantaleón sa modlil ku Kristovi za vzkriesenie dieťaťa a urobil sľub, že prijme krst ak jeho prosba bude vypočutá. Dieťa ožilo a had sa rozletel na márne kúsky. Pantaleón prijal krst a nové meno Panteleimón, čo znamená, „všemilostivý“. Podarilo sa mu obrátiť aj svojho otca na kresťanskú vieru. Po smrti svojho otca, Panteleimón zasvätil svoj život pomoci trpiacim, chorým a chudobným. Núdznym rozdal po otcovi zdedený majetok. Bezplatne liečil tých, ktorí k nemu prichádzali, navštevoval väznených a pomáhal núdznym.

Čoskoro sa cisár od iných lekárov, (žiarliacich na Panteleimónove „úspechy“) dozvedel o Panteleimónovom liečení kresťanov uvrhnutých do temnice. Dal si ho predvolať a presviedčal ho, aby obetoval modlám, čo on rázne odmietol a vyznal, že je kresťanom. Toto vyznanie ho podrobilo krutému mučeniu, počas ktorého, pri vrúcnej modlitbe začul hlas: „Neboj sa, ja som s tebou!“. Pán sa mu zjavil v podobe kňaza Hermolaosa a posilňoval ho v utrpení. Najprv ho zavesili na strom a trhali mu telo železnými kliešťami, následne ho pálili sviečkami, ponorili do vriaceho kotla s olovom, či s kameňom na krku hodili do mora. Avšak nič z toho mu neublížilo.

Nakoniec imperátor prikázal hodiť Panteleimóna do arény s divými zvermi, avšak zvieratá sa stali krotkými a lízali Panteleimónovi nohy. Keď to okolostojaci videli, začali kričať na imperátora:

„Veľký je Boh kresťanov! Osloboď nevinného a spravodlivého mladíka!“ Cisár celý bez seba od zúrivosti poslal do arény vojakov s rozkazom zabiť tých, čo oslavovali Pána a tiež zvery a mladíkovi sťať hlavu. Panteleimóna priviedli na miesto popravy a priviazali k olivovníku. Keď sa veľkomučeník začal modliť k Bohu, jeden z vojakov sa rozohnal mečom s úmyslom sťať mu hlavu, no železo zmäklo ako vosk a tak mu neublížilo. V tej chvíli sa ozval hlas, ktorý mučeníka oslovil po mene a pozval do nebeského kráľovstva. (Podľa legendy sa Pán ešte raz zjavil v hlase, nazvúc mučeníka Panteleimónom, pre jeho veľké milosrdenstvo a súcit.) Aj vojaci počuli hlas, padli pred mučeníkom na kolená, prosili o odpustenie a odmietli pokračovať v poprave, avšak Panteleimón sám prikázal vojakom vyplniť cisárov rozkaz, so slovami, že takto s ním nebudú mať účasť v budúcom živote. V momente popravy olivovník rozkvitol a zjavili sa na ňom zrelé plody. Keď mladíkova hlava spadla z pliec, z rany namiesto krvi, vytieklo mlieko a olivový olej. Veľké množstvo zúčastneného ľudu, po všetkom tom, čo videli a počuli, uverili v Krista.       

Skutočnú existenciu Panteleimóna dosvedčuje kult z konca štvrtého storočia, o ktorom píše Teodorit Kyrrský. Cisár Justinián I. mu v Konštantínopole vybudoval chrám a zreštauroval monastier svätého Panteleimona v Jordánskej púšti. Na východe je Panteleimón uctievaný ako veľkomučeník a divotvorca a spolu so svätým Hermolaom patrí k svätým nezištníkom, teda svätcom, ktorí poskytovali lekársku starostlivosť bez nároku na odmenu. Na západ a do Afriky sa kult k svätému Panteleimónovi dostal už v polovici 5. storočia. Mimoriadnu obľubu si získal v stredoveku. Vtedy mu v Ríme zasvätili štyri chrámy a bol zaradený medzi štrnástich svätých pomocníkov. Na viacerých miestach, ako Konštantínopol, Bari, Neapol, Ravello, Rím, Benátky, možno nájsť Panteleimónove ampulky, relikviáre s údajnou krvou mučeníka vo forme mlieka.   

Ostatky svätca sa uchovávajú na mnohých miestach v Rusku, ako aj v monastieri sv. Panteleimóna na Sv. hore Atos v Grécku. Hlava mučeníka sa nachádza na gréckom ostrove Andros v monastieri Panachrantos, kde sa pri významných príležitostiach prenáša v procesii do iných monastierov, k verejnej úcte. Časť pozostatkov sa nachádza v Rumunsku (Bukovina) v monastieri Putna, ako aj v Katedrále sv. Petra a Pavla v Constancii, či v Katedrále sv. Víta v Prahe. V talianskom meste Ravello, je ampula s jeho krvou, ktorá sa v deň jeho pamiatky skvapalňuje tak, ako sa to deje s krvou sv. Januára. Je známe, že ruská armáda získala dve víťazstvá v námorných bitkách so Švédmi v roku 1714 (mys Gangut) a r. 1720 (pri ostrove Grengam) práve v deň jeho liturgickej pamiatky (27. júla).

 Popis ikony:

Ikona zobrazuje v centrálnej časti sv. veľkomučeníka a uzdravovateľa Panteleimóna  v celej postave. Jemná tvár s tmavými vlasmi bez brady, len zvýrazňuje jeho mladícky vek. Odetý je v drahom rúchu vykladanom perlami a vzácnymi kameňmi. Červená farba tuniky poukazuje na jeho mučenícku smrť, pričom modrá naznačuje vernosť kresťanstvu a tajomstvo Božského života. Zelená podšívka pripomína farbu Svätého Ducha, ktorého dary sa prejavili v činoch zbožného lekára. V rukách má nástroje na vykonávanie svojho povolania – drevenú dózu (truhličku) na liečivá a medicínsku odmerku v podobe lyžičky. Z otvoreného neba nad ním z oblakov mu žehná Kristus. Za svätcom v pozadí je zobrazený monastier sv. Panteleimóna na Svätej hore Atos, čo symbolicky poukazuje na miesto, kde sú uložené jeho telesné pozostatky.

Klejmá:

 1. Cisár prikáže Eufrozinovi učiť sv. Panteleimóna.
 2. veľkomučeník Panteleimón sa učí lekárstvu.
 3. Hermolaos ohlasuje sv. veľkomučeníkovi Panteleimónovi.
 4. Panteleimón kriesi mŕtveho, aby sa utvrdil vo viere.
 5. Panteleimón prijíma sv. krst.
 6. Panteleimón uzdravuje oči slepého.
 7. Milosrdenstvo sv. Panteleimóna k biednym.
 8. veľkomučeník Panteleimón uzdravuje ochrnutého.
 9. Panteleimón je priviazaný k stromu a opaľujú ho.
 10. veľkomučeník Panteleimón je vo vriacom kotly.
 11. veľkomučeník Panteleimón je hodený do mora.
 12. veľkomučeník Panteleimón je hodený zvieratám.
 13. Mučenie sv. veľkomučeníka Panteleimóna na kolese.
 14. Sťatie hlavy sv. Panteleimóna.

Duchovné posolstvo:

Lekárovi preukazuj úctu, aká mu patrí pre jeho dôležitosť; veď i jeho stvoril Pán. Umenie liečiť totiž pochádza od Najvyššieho a od kráľa dostáva lekár dar. Vedomosti lekára zvyšujú jeho vážnosť a mocnári ho budú obdivovať. Pán stvoril liečivé byliny vychádzajúce zo zeme a rozumný muž nimi nepohŕda. Neosladla vari voda od dreva, aby sa ukázala Pánova moc? Sám Pán dal ľuďom poznanie, aby ho oslavovali pre jeho zázračné diela. Nimi lekár vyliečil a zmiernil utrpenie človeka. Z nich mastičkár namieša liek. Jeho diela nikdy neprestanú, od neho sa šíri pokoj po celej zemi. Dieťa moje, keď ochorieš, neber to na ľahkú váhu, ale modli sa k Pánovi a on ťa uzdraví. Dieťa moje, keď ochorieš, neber to na ľahkú váhu, ale modli sa k Pánovi a on ťa uzdraví. Odvráť sa od svojich chýb a naprav konanie svojich rúk, srdce si očisti od každého hriechu. Prines obetu ľúbeznej vône i obetu na pripomienku z jemnej múky, polej ju olejom — podľa svojich možností. Aj lekárovi daj príležitosť, veď aj jeho stvoril Pán; nech nie je ďaleko od teba, veď ho potrebuješ. Sú okolnosti, keď je uzdravenie v ich rukách.  Veď aj oni sa budú modliť k Pánovi, aby sa im podarilo ukončiť chorobu a vyliečiť chorého v prospech života. Kto hreší proti svojmu Stvoriteľovi, kiež padne do rúk lekára.“ (Sir 38, 1 – 15)  

Modlitba:

„Ó, pre Krista veľmi trpiaci a neobyčajný Kristov trpiteľ a náš uzdravovateľ Panteleimón!  prijmi milosrdne od nás túto krátku prosbu, uzdrav nás od rozličných neduhov a svojim príhovorom nás zachráň pred viditeľnými a neviditeľnými nepriateľmi. Pros Pána, aby nás zbavil večných múk a aby sme v Jeho kráľovstve neustále spievali: Aleluja!“(13. Kondák z Akatistu k sv. Panteleimónovi)

"Oprávnene si bol nazvaný Panteleimón,  pretože si všetkým predostrel láskavú starosť o ľudské duše a zjavil uzdravenie tela. Obohatil si sa vtedy povolaním, ako vyjadruje aj tvoje meno, získal si dar dobrých skutkov a mzdu nábožnosti, mučeník. Ukázal si sa ako nositeľ venca a víťazný bojovník Krista, nášho Boha. Pros ho, aby spasil a osvietil naše duše." (Stichira z Veľkej večierne sv. Panteleimóna)

 „Podobný Milosrdnému, prijal si milosť uzdravení, trpiteľ a mučeník Krista Boha. Vylieč neduhy našich duší svojimi modlitbami, zažeň hriechy, čo neustále útočia na tých, ktorí bez prestania spievajú: Spas nás, Pane.“ (Kondák sv. Pantaleimónovi)