Ikona sv. archanjelov Michala a Gabriela

(Grécko; rok 1716)

Ikona sv. archanjelov Michala a Gabriela

Pôvod: Grécko; rok 1716; 126 x 70 cm

Sviatok: V prostredí kresťanského východu, v cirkvách grécko-slovanského obradu majú archanjeli tieto liturgické slávenia:

Spomienka na zázrak, ktorý vykonal veľvojvodca Michal v Kolosách, čiže v Chónach – 6. september

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam – 8. november

Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi – 26. marec a 13. júl

V prostredí západnej cirkvi sa v roku 1970 spojili sviatky svätých archanjelov Michala, Gabriela a Rafaela, ktorí svoju liturgickú pamiatku oslavujú spoločne 29. septembra.

Patronát:

Archanjel Michal je patrón v boji proti pokušeniam a diablovi; spravodlivých bitiek, rytierov, vojakov, bezpečnostných síl, výsadkárov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, röntgenológov, odborníkov na rádioterapiu, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cinárov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných, zomierajúcich; cintorínov; patrón dobrej smrti; ochrancom pri búrke a zlom počasí.

Archanjel Gabriel je patrónom diplomatov, pracovníkov v komunikačných technológiách, rozhlasu a televízie, pôšt, filatelistov a bezdetných manželstiev.

O anjeloch:

V modlitbe nicejsko-konštantínopolského vyznania viery hneď v úvode vyznávame a vo viere potvrdzujeme existenciu „sveta viditeľného i neviditeľného“. O spojení sveta viditeľného i neviditeľného píše prepodobný Maxim Vyznávač, opierajúc sa o slová sv. apoštola Pavla, že Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom.“ (Kol 1, 16 – 17). Pod výrazom všetko, chápe Maxim Vyznávač viditeľné pozemské a neviditeľné anjelské.

Podľa Dionýza Areopagitu v diele O nebeskej hierarchii bol všeobecne v Cirkvi prijatý zvyk deliť všetky beztelesné bytosti (anjelov) do deviatich nebeských zborov, kde sú zoskupené do troch hierarchicky podmienených skupín v trojstupňových poriadkoch (triádach). V prvej sú Serafíni, Cherubíni a Tróny; v druhej Panstvá, Mocnosti a Sily a v tretej Kniežatstvá, Archanjeli a Anjeli.

Všetky nebeské zbory sa spoločne nazývajú anjeli z dôvodu svojej služby, pretože samotné slovo anjel, z gréckeho jazyka αγγελος, znamená posol. Tento názov anjeli dostali z povahy svojej služby, ktorý im určil Boh, pre spásu ľudského rodu. Anjeli sú teda Božími služobníkmi a poslami, ktorí v priebehu dejín spásy pôsobili pri napĺňaní Božieho plánu. Zreteľne to vysvetľuje sv. Augustín: „Anjel je názov úlohy (poslania), nie prirodzenosti. Ak sa pýtaš, ako sa nazýva táto prirodzenosť, je to duch; ak sa pýtaš, akú má úlohu je to anjel. Podľa toho, čo je, je duch, podľa toho, čo koná, je anjel.“ Anjeli sú celým svojim bytím Boží služobníci a poslovia, ako o nich píše sv. prorok Dávid: Dobrorečte Hospodinovi jeho anjeli, silní hrdinovia, čo jeho príkazy plníte a poslúchate hlas jeho slova!(Ž 102, 20).

 

 

Archanjel Michal

Pôvod jeho mena je hebrejský a znamená „Kto je ako Boh“. Archanjel Michal je veľvojvodcom nebeských zástupov, čo nepriamo potvrdzuje aj starozákonná kniha Jozue: „Keď bol Jozua pri Jerichu, podíval sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: ‘Patríš k nám, alebo našim nepriateľom?‘ On odpovedal: ‘Nie tak. Ja som vodcom Hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel‘ Vtedy Jozua padol tvárou na zem, klaňal sa mu...“ (Joz 5, 13 – 14). Je pravdou, že v texte sa priamo archanjel Michal nespomína, avšak popisuje sa tu muž, ktorý sám seba nazýva vodcom Pánovho vojska, čo privádza k presvedčeniu, že týmto mužom je archanjel Michal. Priame svedectvá o archanjelovi Michalovi, ako o prvom a najvyššom z kniežat anjelov nachádzame v Biblii u proroka Daniela: „...ale Michael, jeden z najvyšších kniežat, mi prišiel na pomoc…okrem vášho kniežaťa Michaela niet nikoho, kto by ma vedel posilňovať proti týmto.“ (Dan 10, 13. 21.) U toho istého proroka ďalej čítame: „V tom čase povstane veľké knieža, Michael, ochranca synov tvojho ľudu.“ (Dan 12, 1). V novozákonných kanonických spisoch nachádzame zmienku o archanjelovi Michalovi u sv. apoštola Júdu, ktorý o ňom píše takto: „Veď archanjel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal: ‘Nech ťa Pán potrestá!‘“ (Júd 1, 9). Je to narážka na starú židovskú tradíciu dialógu medzi archanjelom Michalom a satanom o Mojžišovo telo, ktorá sa nachádza v apokryfnom nekanonickom spise Nanebovzatie Mojžiša, podľa ktorej archanjel Michal ukryl Mojžišov hrob, ktorý však Satan odhalil a chcel zviesť židovský národ na hriech tým, že by sa Mojžišovi začali klaňať ako svojmu hrdinovi. Poslednú biblickú zmienku o archanjelovi Michalovi nachádzame v Knihe Zjavenia sv. apoštola Jána: Na nebi sa strhol boj. Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi; aj drak a jeho anjeli bojovali. No neobstáli a nebolo už pre nich miesto v nebi. Veľký drak, starý had, ktorý sa volá diabol a satan, zvodca celého sveta, bol zvrhnutý na zem a s ním boli zvrhnutí aj jeho anjeli.“ (Zjv 12, 7 – 9) Na základe toho Cirkev pri úcte anjelov dáva na prvé miesto svätého archanjela Michala, pretože porazil Antikrista.

Je strážnym anjelom Izraelčanov a Jeruzalema a tak v Starom, ako aj Novom zákone je orodovníkom. Od ranokresťanských čias sa obaja archanjeli Michal a Gabriel považujú za pomocníkov Krista a Božej Matky. Archanjel Michal práve vďaka svojej úlohe orodovníka pred Bohom, zaujíma už od 4. storočia v kresťanskej teológii a v dejinách spásy významné miesto. Bol uctievaný ako ochranca par excellence, ktorý tlmočí modlitby kresťanov nebeskému Otcovi a sprevádza duše zosnulých do raja. Pôvodne bol archanjel Michal uctievaný ako liečiteľ, ochranca prameňov s liečivými účinkami predovšetkým v Malej Ázii, potom ako archistratég  nebeských zborov. Od 7. storočia, s odrazením arabského nebezpečenstva, prevládne obraz bojujúceho a víťazného anjela  nad zlom,  a v tomto stvárnení  prichádza svätomichalovský kult do zapádnej Európy. K archanjelovi Michalovi sa ľudia utiekali najmä v čase vojny, modlili sa k nemu ako k orodovníkovi pred Bohom v čase smrti, ako aj záchrancovi pred strašným súdom. Utiekali sa k nemu s prosbou o uzdravenie a ako ochranca bdel nad chorými. Sprevádzal kupcov, vojakov i moreplavcov.

Archanjel Gabriel

Jeho hebrejské meno znamená „Boží muž, alebo Božia sila“. Archanjel Gabriel je Božím poslom, nakoľko mu bolo Bohom zverené ohlásiť veľké posolstvá radostnej zvesti a nádeje, tak v Starom, ako aj v Novom zákone. Podobne ako archanjel Michal sa uctieva ako archistratég a nazýva sa  aj „Božia krása“. V Starom zákone ho Boh dva krát posiela, aby zjavil prorokovi Danielovi príchod Mesiáša (Dan 1, 1 – 7; 8, 15 – 27). V Novom zákone u sv. apoštola a evanjelistu Lukáša čítame, ako Boh posiela archanjela Gabriela najprv do Jeruzalema, priniesť radostnú zvesť Zachariášovi a Alžbete, o počatí sv. Jána Krstiteľa (Lk 1, 5 – 25) a šesť mesiacov po tejto udalosti, je Bohom poslaný do Nazareta, aby Panne menom Mária, priniesol radostnú zvesť, že ju si Boh od vekov vyvolil, aby sa stala Matkou Božieho Syna Ježiša Krista (Lk 1, 26 – 45).  

Ikonografia:

Aj napriek tomu, že anjeli sú duchovné, neviditeľné bytosti, predsa sa od ranokresťanského obdobia a na základe rozhodnutia Siedmeho všeobecného snemu v Nicei v roku 787 zobrazujú v konkrétnych odevoch, s krídlami a patričnými atribútmi prislúchajúcimi tomu, ktorému zboru anjelov a žiarivým nimbom (gloriolou) okolo hlavy. Archanjeli sa na rozdiel od anjelov zobrazovali v dvorských a kráľovských odevoch. Vzormi sa stali konzulské a šľachtické (dvorské) šaty východorímskych a byzantských cisárov. Archanjeli boli odetí v dlhých úzkych odevoch, so širokými, poniže lakťa siahajúcimi rukávcami so vzorovaným lemovaním okolo krku, ako aj po obvode celého odevu, analógiou je biskupský sakkos. Obuté mali sandále. Neskôr, od obdobia 11. storočia, sú znázornení v dlhej tunike, na ktorej majú dalmatiku zdobenej drahými kameňmi. Na nohách majú obuv červenej farby.

            Pre konkrétne ikony a stvárnené udalosti sa zobrazujú špecifické atribúty tak u archanjela Michala, ako aj archanjela Gabriela. Avšak neodmysliteľnou súčasťou zobrazenia všetkých nebeských mocností sú krídla, ktoré symbolizujú možnosť rýchle sa pohybovať a uskutočňovať Božiu vôľu.

Archanjel Michal sa zobrazuje s atribútmi vojenského veliteľa, rímskeho stratéga, v krátkom chitóne, drôtenej košeli a v červenej chlamide. Na nohách má obuté čižmy a zlaté ochranné brnenie, v rukách drží žezlo, kopiju, glóbus, vytasený meč, niekedy aj ohnivý. V niektorých prípadoch sa v ľavej ruke archanjela Michala objavuje štít, ktorý môže byť zdobený kresťanskými symbolmi, ako napr. monogram Ježiša Krista IC XC, Dávidova hviezda, z pokolenia ktorého pochádza Kristus, či kríž. Jednotlivé atribúty majú aj svoj symbolický význam. Vojenský odev a výzbroj poukazujú symbolicky na postavenie aké má archanjel Michal medzi nebeskými mocnosťami. Je veľvojvodcom nebeského vojska proti padlým anjelom a ochrancom proti mocnostiam zla. Preto meč, ktorý drží v pravici symbolizuje jeho misiu ochrancu Božieho mena a víťaza nad Luciferom (Zjv 12, 7 – 9). Meč je taktiež symbolom vojenských cností, sily a statočnosti v boji a keďže pretína na dve polovice je zároveň symbolom rozhodovania, oddelenia zla od dobra a spravodlivosti. Červený plášť – chlamida s akým sa stretávame aj pri zobrazovaní archanjela Gabriela je symbolom energie, s akou okamžite spĺňajú všetky božské príkazy. Žezlo v rukách oboch archanjelov, je symbolom moci, ktorá patrí iba patriarchom a vládcom, avšak je aj symbolom dôstojnosti, porovnateľnej s dôstojnosťou kráľov a biskupov. Žezlo v rukách archanjelov i anjelov je symbolickým vyjadrením ich autority a misie Božích vyslancov a poslov. Typickým atribútom oboch archanjelov je kruh (gr. δίσκος, rus. зеркало), ktorý držia v jednej z rúk. Jeho význam je interpretovaný rôznymi spôsobmi. Niektorí v ňom vidia nebeskú sféru prezentovanú ako kozmos v tvare kruhu, ktorý sa na stredovekých ikonách zobrazoval svetlými a priezračnými farbami, ako sklenená guľa s písmenom X – ako Christós, Kristus, alebo monogram Ježiša Krista IC XC, ktorý archanjeli Michal a Gabriel rozdeľujú na dve časti. Niekedy sa stretávame aj so zobrazením Krista Emanuela obklopeného nebeskými sférami. Súčasťou kruhu v rukách archanjelov môže byť aj cirkevnoslovanské slovo Cвять, alebo gr. Άγιος – Svätý, čo vyjadruje ustavičný spev anjelov v nebi pred Božím trónom: „Svätý, svätý, svätý Pán, Boh, Všemohúci, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde.“ (Zjv 4, 8) a podobný spev anjelov oslavujúcich Boha uvádza aj prorok Izaiáš: „Svätý, svätý, svätý, je Hospodin zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“ (Iz 6, 3). S csl. nápisom Cвять, alebo gr. Άγιος – Svätý, sa pri ikonách sv. archanjelov a anjelov stretávame aj vo vojenských štandardách, ktoré držia v rukách, čo je symbolickým vyjadrením toho, že sú obdarení vyššou mocou. Spoločným atribútom tak anjelov, ako aj archanjelov je stuha vo vlasoch, ktorej konce vejú okolo uší, čo vyjadruje  ich okamžitú poslušnosť k vykonávaniu všetkých Božích rozkazov, ktorých sú pohotovými vykonávateľmi a týmto príkladným vzorom poslušnosti a podriadenosti sa Božej vôli. V prípade archanjela Michala sa na niektorých ikonách stretávame s jeho zobrazením v podobe apokalyptického jazdcu s korunou na hlave, ako kráľa všetkých anjelov, kde je koruna prezentovaná ako symbol moci. Michal ako veľvojvodca a nebeské knieža anjelov sa nesie na okrídlenom koni a trúbi a tak ohlasuje strašný súd, druhý Pánov príchod. V jednej ruke drží Sv. písmo a v druhej kadidlo a kópiu (trojzubec), v niektorých ikonách aj kríž. Pod kopytami koňa sa vzpiera zvrhnutý diabol a to buď v podobe draka, alebo okrídleného človeka s dlhou bradou. Táto tematika sa objavuje v ruskom umení v období 16. storočia, pričom v 17. storočí získala veľkú populárnosť. Archanjel Michal sa zvykne zobrazovať aj na ikonách Posledného súdu s váhou v ruke, vážiaci ľudské duše a v druhej ruke držiac meč, ako strážca raja a sprievodca duší do raja. Je odetý v brnení ako veľvojvodca držiac v ruky váhy Božej spravodlivosti, vážiac duše zosnulých, aby zistil ich zásluhy, pokiaľ ide o spravodlivosť. Na každej miske váh je malá nahá postava – ľudská duša. Spravodlivá duša je zvyčajne ťažšia a najčastejšie kľačí a modlí sa.

Archanjel Gabriel sa tradične zobrazuje ako okrídlený mládenec s nimbom, ktorého vlasy sú na čele prepásané stuhou s diadémom uprostred. Atribútmi sú žezlo a kruh, ktoré drží v ruke, podobne ako archanjel Michal. V zobrazení ikony Deésis (ikona modlitebného príhovoru svätých za pozemský ľud, pred Kristom, ako najvyšším sudcom sediacom na tróne) sa nachádza spoločne s archanjelom Michalom, kde Michal je po Kristovej pravici a Gabriel po ľavici, tzv. anjelský deésis. To, že je archanjel Michal zobrazovaný pri tomto type ikony vždy po pravici Krista vychádza zo skutočnosti, že je spomedzi anjelov najstarší a že je veľvojvodcom Pánovho vojska. Okrem iného tento jeho status vychádza aj z rešpektovania byzantskej a gréckej etiky, kde po pravej ruke hostiteľa sedia za stolom vždy najváženejší hostia: „Výrok Hospodina môjmu Pánovi: ‘Seď po mojej pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.‘“ (Ž 109, 1). Ak je na ikone Deésis aj presvätá Bohorodička so sv. Jánom Krstiteľom, vtedy sa archanjeli umiestňujú za Božiu Matku a Kristovho predchodcu sv. Jána. Archanjeli sú zobrazení s mierne sklonenými hlavami, obrátení ku Kristovi, držiac v rukách žezlo a priezračný kruh. Obaja archanjeli Michal a Gabriel sú zväčša zobrazení aj na severných a južných diakonských dverách ikonostasu. Umiestnenie anjelov na diakonských dverách, ktorými sa vstupuje do svätyne, sa spája s knihou Genezis (3, 24), s udalosťou vyhnania Adama a Evy, kde anjel poslaný Bohom, ktorý ich vyhnal z raja, bol postavený s mečom v ruke k bránam Edenu, aby ich strážil. Pri scéne Zvestovania presvätej Bohorodičke je archanjel Gabriel zobrazený v celej postave z profilu a to v ľavej časti ikony z pohľadu diváka, ktorý pozdravuje Bohorodičku a oznamuje jej radostnú zvesť so žehnajúcou pravicou. Sprvu bol obraz archanjela zobrazovaný pomerne staticky, avšak od 14. storočia sa objavuje nové ponímanie ikonografie zvestovania a to s dôrazom na dynamiku a pohyb, ako znak slobody archanjela. Gabriel je zväčša odetý v zelenomodrom chitóne a červenom himatione, avšak stretávame sa aj so zobrazením v svetlých – bielych, alebo modrastých  odtieňoch, ako symbolu svetla a života. Jeho odev je ľahký a vzdušný, čo zodpovedá jeho bez telesnej prirodzenosti. Pravú ruku v žehnajúcom geste pozdvihuje k Bohorodičke na znak pozdravu a v ľavej drží žezlo. V polovici 17. storočia sa pod vplyvom západného umenia objavujú symbolické prvky absentujúce v starších vzoroch, ako napr. ľalia, alebo iné rozkvitnuté ratolesti v ruke archanjela Gabriela.

Popis ikony:

Na tejto veľkej ikone, ktorá na základe rozmerov mohla byť súčasťou miestneho radu ikonostasu, ako chrámová ikona, sú zobrazení obaja sv. archanjeli Michal a Gabriel v celých postavách. Vľavo z pohľadu diváka stojí sv. Michal s vytaseným mečom, odetý ako veľvojvodca nebeských síl v rímskej zbroji. V ľavici drží rozvinutý zvitok s gréckym textom. Po ľavici sv. archanjela Michala stojí sv. archanjel Gabriel, ktorý v pravici drží dlhú tenkú kópiu a v ľavici podobne ako Michal rozvinutý zvitok s gréckym textom. Vo vlasoch oboch archanjelov je nad čelom čiastočne viditeľná červená stuha, ktorej tenké konce povievajú popod uši. Okolo hláv majú nimby, ktoré splývajú so zlatým pozadím ikony. Nápis sv. archanjel Michal je celkom dobre čitateľný a takmer neporušený, avšak meno archanjela Gabriela je značne poškodené a zachované len prvé litery. Ikonu dopĺňa desať klejm, rozdelených po päť v hornej a dolnej časti ikony, ktoré zobrazujú zázraky sv. archanjelov v Malej Ázii, Palestíne a na Svätej hore Atos.

Klejmá a nápisy:

Názov ikony: Svätý Archanjel Michal Svätý Archanjel Gabriel

Text na zvitku Michala:

„Ja som Boží generál. Meč (ne)nosím vysoko. Desím tých, ktorí opovrhujú bázňou pred Bohom. Hovorím spravodlivosť krátkymi slovami. Biedna smrť hriešnikov (Ja som)“

Text na zvitku Gabriela:

Muži, pozrite sa na meč, ktorý nosí Michal pred bránou: je to ostrý zákon, že žiaden nesvätý, žiaden páchateľ nepohrdne Božími nariadeniami!

Latinský text pod nohami archanjelov:

Ikona napísaná (reštaurovaná) v roku 1716 „Počas prvého anjelského zjavenia v Montanii“ (Valašsko)

Nápis pri pravej nohe archanjela Michala:

od založenia sveta 5508=1716 bol dokončený metropolitom Cyrilom

Čiastočne zachovaný text pri nohách archanjela Michala

Rukou ... v roku ...

Text pri ľavej nohe archanjela Gabriela:

pocta čestného pokladníka Kyrosa Kyra Useroforosa a ďalších komisárov / daroval poctivý pán Christofer

Klejmá hore:

  1. *O zázraku archanjelov Michala a obnove Cirkvi v čase Konštantína Veľkého (Zjavenie sa cisárovi Konštantínovi)
  2. *O zázraku v Kolosách
  3. *O zázraku z Dochiarisského monastiera, keď utopeného mládenca zachránil mních pomocou anjelov (Zázrak na svätej hore Atos)
  4. *Prostitútka Eudokia mnohých zviedla k duchovnej smrti, nakoniec prijala krst zaručený dvoma anjelmi
  5. *O zázraku v Ninive (Archanjeli sprevádzajú Jonáša) (Z výjavu, ani z čiastočne zachovaného textu nie je jasné o akú udalosť ide)

Klejmá dole:

6.  *Pánov anjel oznamuje Agar, Sárinej slúžke na púšti pri prameni, že počala a porodí syna Izmaila (Gn 16, 1-12)

7.  *Abrahám sa chystá vyplniť Božiu vôľu o obetovaní syna Izáka, čo mu Pánov anjel zakazuje (Gn 22, 1-19)

8.  *O Balámovi a jeho oslici, ktorá prehovorila (Nm 22, 22-35)

9.  *O Spore archanjela Michala s diablom o Mojžišovo telo (Júd 1, 9)

10.  *περί του Μανωέ και Δ[…] (ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΑΝΩΕ (ΘΑΥ)ΜΑ;ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΣ (ΑΥ)ΤΟΥ)) – O Manoach a jeho žene (Kniha Sudcov 13) (Z výjavu, ani čiastočne zachovaného textu nie je jasné o akú udalosť ide)

Duchovné posolstvo:

„Keď bol Jozua pri Jerichu, podíval sa a videl, že oproti nemu stojí niekto s vytaseným mečom v ruke. Jozua podišiel k nemu a prihovoril sa mu: ‘Patríš k nám, alebo našim nepriateľom?‘ On odpovedal: ‘Nie tak. Ja som vodcom Hospodinovho voja. Práve teraz som prišiel‘ Vtedy Jozua padol tvárou na zem, klaňal sa mu...“ (Joz 5, 13 – 14). Prepodobný Ján Damaský toto stretnutie Jozua s archanjelom Michalom dáva do kontextu úcty a klaňania sa anjelom: „Jozue i Daniel sa poklonili Božiemu anjelovi, no neposlúžili mu. Pretože iným skutkom je klaňanie sa v službe a inou je poklona z úcty vzdávaná tým, ktorí sa líšia akoukoľvek dôstojnosťou. Jozue nevidel prirodzenosť anjela, ale obraz (pretože prirodzenosť anjela nie je viditeľná telesnými očami) i padol tvárou na zem a klaňal sa mu. Podobne konal aj Daniel. Anjel nie je Bohom, ale stvorením, je Božím služobníkom a pomocníkom. Preto sa mu poklonil nie ako Bohu, ale ako Božiemu služobníkovi a pomocníkovi. Vari nemám maľovať obrazy Kristových priateľov, ktorým sa neklaniam ako bohom, ale ako zobrazeniam Božích priateľov? Pretože ani Jozue, ani Daniel sa neklaňali zjaveným anjelom ako bohom, a ani ja sa neklaniam zobrazeniu ako Bohu, avšak prostredníctvom zobrazenia svätých vzdávam úctu Bohu, ktorému sa klaniam a pre ktorého si ctím a vážim aj jeho priateľov. Boh sa nezjednotil s prirodzenosťou anjelov, ale zjednotil sa s prirodzenosťou ľudí. Boh sa nestal anjelom, ale Boh sa v svojej prirodzenosti a pravde stal človekom.“ (Sv. Ján Damaský, Tri slová na obranu sv. ikon)

          

Modlitba:

„Veľmož nebeských mocností, vodca božských zástupov, Michal, ktorý vždy spoločne s nami kráča a zachraňuje nás pred každým útokom diabla, dnes nás pozval na oslavu. Poďte teda, milujúci sviatky a milujúci Krista, zozbierajme kvety čností  a čistými myšlienkami a dobrým svedomím uctievajme zhromaždenie archanjela. Veď on neprestajne stojí pred Bohom,  prespevuje trojsvätú pieseň a prosí za spásu našich duší.“ (stichira z večierne sviatku Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam – liturgická pamiatka 8. november)

„Vodca nebeských mocností, Michal, a verný služobník Božej slávy, na príkaz svojho Stvoriteľa stal si sa ochrancom kresťanov. Zo svojej nebeskej slávy pozeráš sa na zem. Preto ťa všetci velebíme a tvoju slávnosť dnes konáme. Pros Krista Boha, aby daroval odpustenie hriechov všetkým, čo teba dnes oslavujú.“ (Sedalen z utierne sviatku Zhromaždenia k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam – liturgická pamiatka 8. november)

„Najdôstojnejší Gabriel, vodca anjelov, ty si neprestajne plný svetla, konáš vôľu Všemohúceho a plníš jeho príkazy. Tých, čo ťa s vierou uctievajú, zachraňuj, neprestajne pros, aby boli naše duše obdarované pokojom a veľkým milosrdenstvom.“ (Stichira z večierne sviatku Zhromaždenia k archanjelovi Gabrielovi – liturgická pamiatka 26. marca)