Videnie sv. Jána Lestvičníka (sv. Jána Klimaka)

(Rusko, 19. storočie)

Rusko, Guslicy; 19. storočie; 44,5 x 37 cm

Sviatok ikony: 30. marec (deň sviatku sv. Jána Lestvičníka); vo východných cirkvách sa pripomína aj 4. nedeľu Veľkého pôstu. Vtedy sa v byzantských monastieroch číta jeho Rebrík do Raja.

Modlitebná tradícia: veriaci pred ikonou rozjímajú o možnostiach svojho rastu k mravnej dokonalosti a stanovujú si ciele duchovného postupu.

O sv. Jánovi Lestvičníkovi toho veľa nevieme. Nepoznáme ani miesto, ani dátum jeho narodenia. Podľa mnícha Daniela vstúpil sv. Ján Lestvičník do kláštora sv. Kataríny na Sinaji, keď mal sedemnásť rokov, postrihnutý bol ako dvadsaťročný. So spolubratmi prežil devätnásť rokov a ďalších dvadsaťjeden rokov žil v modlitbách v samote. Ako sedemdesiatročný bol zvolený za igumena kláštora. Sv. Ján zomrel okolo roku 649.

Popis ikony

Ikona sprítomňuje videnie sv. Jána Lestvičníka. V centre ikony je (lestvica) rebrík siahajúci zo zeme do neba, po ktorom vystupujú mnísi. Na rebríku sa odohráva duchovný boj. Jednotlivé stupne rebríka majú svoje pomenovania a symbolizujú kroky výstupu podľa knihy Rebrík do Raja, ktorú napísal svätý mních. Kniha sa týka nielen zasvätených osôb, ale všetkých kresťanov. Počet stupňov je 30, podľa počtu kapitol knihy. Vystupujúci po rebríku sa zdokonaľujú v čnostiach, a tak sa pripodobňujú Kristovi. Z ľavej strany na mníchov útočia démoni a rôzne pokušenia. Anjeli ich bránia. Tí, ktorí vystúpia v duchovnom živote až hore, dostávajú od anjela Pána korunu víťazstva a stávajú sa svätými. Týchto na konci rebríka víta v raji Pán Ježiš Kristus spolu so Svojou Matkou a sv. Jánom Predchodcom.

V dolnej časti mnísi vychádzajú z kláštora sv. Kataríny, sv. Ján ich privádza k rebríku a ukazuje im cestu výstupu. Oproti je pod zemou umiestnené personifikované peklo, ktorému z pažeráka šľahajú ohnivé plamene. Nad peklom je v žiari ohňa Sodoma. „Keby nám Pán zástupov nebol ponechal zvyšok, boli by sme ako Sodoma, Gomore by sme sa podobali.“ (Iz 1, 9) Nad Sodomou vidíme anjelov sediacich na oblakoch. V rukách majú trúby. „Sedem anjelov, ktorí mali sedem poľníc, sa pripravilo trúbiť.“ (Zj 8, 6) V hornej časti ikony vidíme vchod do raja. Po jeho stranách je spolu sedem okien so svätými z rôznych vrstiev obyvateľov zeme. „V dome môjho Otca je mnoho príbytkov.“ (Jn 14, 2) Na ľavom ráme ikony sa nachádza prorok Izaiáš.

Duchovný odkaz

Ježišovo učenie je ohromujúce v jeho jednoduchosti. Namiesto toho, aby nám naložil na plecia bremená, povie nám, aby sme prijali iba jednu vec - náš kríž. Namiesto mnohých náročných obetí žiada od nás iba jednu vec - náš život. „Lebo kto by si chcel zachrániť život, stratí ho. Kto však stratí svoj život pre mňa a pre Evanjelium, zachráni si ho.“ (Mk 8, 35)

O prvých troch stupienkoch – jednoduchosti, pokore a rozlišovaní – sv. Ján píše: „Ako smerovku a pravidlo musíme vo všetkom nasledovať Boha a potom svoje svedomie.“ (26/1, 5; 1013) Tak sa dosiahne pokoj duše, ktorý nás pripravuje na rozhovor s Bohom, na modlitbu. Účelom modlitby je, podľa sv. Jána, udržovať svet pokope a dosahovať zmierenie s Bohom. Vrchol rebríka tvorí trojica čností – viera, nádej a láska. Vrchol rebríka je kresťanská dokonalosť.