Požehnané voje nebeského Kráľa (Bojujúca cirkev)

(Rusko, 20. storočie v štýle 16. storočia)

Rusko (20. storočie v štýle 16. storočia), 87 x 107 cm

Sviatok ikony: nemá určený sviatok slávenia

Modlitebná tradícia: Modlitby pred ikonou posilňujú veriacich v spravodlivom zápase a v duchovných trápeniach.

Vznik námetu ikony je datovaný do 16. storočia a viaže sa ku konkrétnej historickej udalosti, ktorou bolo víťazstvo cára Ivana IV. nad Tatarmi v roku 1552 a pripojenie Kazanského a Astrachánskeho chanátu k Moskovskej Rusi. Táto bitva zohrala kľúčovú úlohu nielen v dejinách Ruskej pravoslávnej cirkvi, ale hlavne v jej duchovnom nasmerovaní.

Ikona je vnímaná nie ako oslava Ivana Hrozného a jeho vojenského hrdinstva, ale predovšetkým ako povinnosť panovníka voči Kristovej Cirkvi a Božiemu ľudu chrániť čistotu pravoslávnej viery a slúžiť jej obrancom. Predobraz vychádza z biblického textu Zjavenia apoštola Jána: „A v duchu ma preniesol na veľký a vysoký vrch a ukázal mi sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou. Jeho jas bol podobný najdrahšiemu kameňu, akoby krištáľovo čistému kameňu jaspisu. Malo veľké a vysoké hradby. Malo dvanásť brán a na bránach dvanásť anjelov a napísané mená dvanástich kmeňov synov Izraela. Tri brány boli od východu, tri brány od severu, tri brány od juhu a tri brány od západu. Hradby mesta mali dvanásť základných kameňov a na nich dvanásť mien dvanástich Baránkových apoštolov. Ten, čo so mnou hovoril, mal mieru zo zlatej trstiny na premeranie mesta, jeho brán a jeho hradieb.

Mesto je postavené do štvorca: jeho dĺžka je taká istá ako šírka. Trstinou odmeral mesto a malo dvanásťtisíc stadií. Jeho dĺžka, šírka i výška sú rovnaké. Zmeral aj jeho hradby; mali stoštyridsaťštyri lakťov podľa ľudskej miery, ktorú anjel mal. Jeho hradby boli postavené z jaspisu a mesto samo bolo z rýdzeho zlata, podobného čistému sklu. Základné kamene hradieb mesta boli ozdobené všelijakými drahými kameňmi: prvý základný kameň jaspis, druhý zafír, tretí chalcedón, štvrtý smaragd, piaty sardonyx, šiesty sardion, siedmy chryzolit, ôsmy beryl, deviaty topás, desiaty chryzopras, jedenásty hyacint, dvanásty ametyst. Dvanásť brán je dvanásť perál; každá brána bola z jednej perly. A námestie mesta bolo z rýdzeho zlata, takého ako priezračné sklo.“ (Zj 21, 10 - 21) „Potom mi ukázal rieku vody života, čistú ako krištáľ, vytekajúcu od Božieho a Baránkovho trónu.“ (Zj 22, 11)

Obraz horiaceho mesta Babylon, z ktorého na ikone pochodujú víťazné vojská, vystihujú verše: „A keď videli dym jeho požiaru, volali: „Ktoré mesto sa podobá tomuto veľkému mestu?” Sypali si prach na hlavu a s plačom a žiaľom volali: „Beda, beda, ty veľké mesto, v ktorom zbohatli z jeho hojnosti všetci, čo majú lode na mori, lebo v jedinú hodinu bolo spustošené. Plesaj nad ním, nebo a svätí, apoštoli i proroci, lebo Boh rozsúdil váš súd na ňom!“ (Zj 18, 18 - 20)

Názov ikony súvisí so stichirou 5. hlasu na rannej bohoslužbe v pondelok: „Požehnané voje nebeského Kráľa.“ Ikona oslavuje mučeníkov za vieru a podľa pravoslávnej tradície sa úcta vzťahuje na všetkých vojakov, ktorí padli v bojoch za vieru a vlasť. Podľa stichiry títo vojaci, hoci sa narodili na zemi, svojim telesným utrpením zanechali pozemský život, a tak dosiahli anjelskú slávu. Predstava o tom, že všetci mučeníci sa stanú anjelmi, je na ikone vyjadrená byzantským motívom položenia vencov na hlavy mučeníkov.

Popis ikony

Celý výjav sa odohráva na sýtožltom podklade symbolizujúcom Božie svetlo, ktoré osvetľuje všetko stvorené. Ústrednú scénu ikony tvoria tri pluky vojska, ktoré vychádzajú z horiaceho Babylonu a vedie ich apokalyptický jazdec Michal Archistratég sediaci na okrídlenom koni. Hlavu má otočenú smerom k vojakom a pravou rukou im ukazuje víťazný cieľ, Nebeský Jeruzalem. Okolo Michala sa vinie červeno-žltá sféra so sýtozeleným stredom - symbolom anjelských bytostí. Za ním na bielom koni ide mladý vojak s červenou vlajkou v ruke a s červeným vlajúcim plášťom. Je oblečený vo vojenskom odeve s brnením. Aj on pozerá na svoje vojsko. Môže predstavovať osobu cára Ivana, ktorý mal v čase Kazanskej bitvy iba 22 rokov. V strede ikony obkolesený pešiakmi s dlhými kopijami sedí na čiernom koni cisár Konštantín. Je oblečený do purpurového plášťa s dvojramenným krížom v rukách a bielym lorosom na ľavom predlaktí. (Loros je dlhý vyšívaný pás, nevyhnutná časť slávnostného odevu byzantského cisára. Býva opásaný okolo bedier a prehodený cez ľavú ruku.)

Skupinu pešiakov sprevádza knieža Vladimír so synmi Borisom a Glebom. V hornom šíku vojska sú udatní bojovníci: Dmitrij Donský, Michail Černigovský, Theodor Stratilat a Andrej Stratilat. V dolnom rade vedie vojakov do bitvy Alexander Nevský. V ľavom hornom rohu je v kruhu vyobrazený Babylon horiaci v plameňoch. (porov. Zj 18, 18 - 20) Nie je to zničujúci plameň, ale oheň očistenia. V historickom kontexte môže predstavovať mesto Kazaň, ktorému priniesol Ivan IV. Kristovu vieru. Všetky šíky putujú smerom k Nebeskému mestu Jeruzalem, kde na tróne sedí Presvätá Bohorodička s Dieťatkom Ježišom na kolenách. On podáva anjelom koruny slávy pre tých, ktorí položili život v spravodlivom boji. V Knihe Zjavení (21, 10 - 21) opisuje evanjelista Ján krásu mesta. Na hranici Jeruzalema sú jasličky - sarkofág, z ktorých vyviera „rieka vody života, čistá ako krištáľ...“ (Zj 22, 1). Na pravom ráme ikony sú postavy troch biskupov a na ľavom okraji sú zobrazení traja svätí vojaci.

Duchovný odkaz

„Napokon upevňujte sa v Pánovi a v sile jeho moci. Oblečte si Božiu výzbroj, aby ste mohli čeliť úkladom diabla. Lebo nás nečaká zápas s krvou a telom, ale s kniežatstvami a mocnosťami, s vládcami tohoto temného sveta, so zloduchmi v nebeských sférach. Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v deň zla odolať, všetko prekonať a obstáť! Stojte teda: bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti a obujte si pohotovosť pre evanjelium pokoja! Pri všetkom si vezmite štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy zloducha! A zoberte si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo! Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!“ (Ef 6, 10 - 18)

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.