(Rozšírený) Deésis

Rusko (18. storočie)

Centrálne Rusko; 18. storočie; 70 x 56,5 cm

Sviatok ikony: Prvá nedeľa pôstneho obdobia - podľa ruskej tradície
(Nedeľa víťazstva pravoslávia; Nedeľa úcty svätých ikon)
Modlitebná tradícia:
pred ikonou sa veriaci modlia za spásu duše.

Deésis - typ ikon zosobňujúcich Krista na tróne s Pannou Máriou po svojej pravici a sv. Jánom Krstiteľom po svojej ľavici pochádza z Alexandrie. Je pravdepodobné, že tematicky odrážajú hymny z 5. a 6. storočia, v ktorých Presvätá Bohorodička vystupuje ako symbol Nového zákona a sv. Ján Krstiteľ zastupuje Starý zákon.

V životopise sv. Artemia, ktorý bol napísaný v Konštantínopole v roku 668, sa hovorí o anjelskom Deésis-e. Spomína sa v ňom choré dievča, ktorému sa zjavili dvaja anjeli, aby do neba preniesli jej dušu. Sv. Artemios však toto prekazil tak, že dievča priamo v chráme uzdravil. Keď dievča precitlo, pýtali sa jej, ako vyzerali anjeli, a ona ukázala na ikonu Krista obklopeného anjelmi. Tento námet sa stal v 10. storočí v Byzancii ústrednou časťou Posledného súdu a v tejto podobe sa dostal do Ruska, kde je veľmi rozšírený aj ako súčasť ikonostasu. Deésis sa dnes vysvetľuje ako modlitba príhovoru za hriešnikov a symbol spoločenstva svätých.

Na ikone hore, v nebeskej sfére tvorenej serafínmi a cherubínmi, je na trónoch sediaci Pán zástupov – Sabaoth. Okolo sú ďalší anjeli Pána. Najvyššia časť neba je v oblakoch, ktoré sú zospodu otvorené. Tu sídli Duch Svätý. Pod Ním je na bohato zdobenom vladárskom tróne žehnajúci a vyučujúci Kristus Vševládca.

V otvorenom Evanjeliu je možené čítať: „Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn a ten, komu to Syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.“ (Mt 11, 27 - 28) Kristus má nohy položené na podložke, ktorá zvýrazňuje Jeho moc. Spodný odev má červenej kráľovskej farby čo symbolizuje Jeho božskú prirodzenosť a vrchný tmavomodrý je symbolom ľudskej prirodzenosti. Boh sa obliekol do človeka. Po pravej strane Krista stojí Presvätá Bohorodička so zvitkom v ľavej ruke a pravou rukou ukazuje na Syna. Na zvitku Matky je modlitba: Pán Vševládca, Syn Boží i môj, prikloň ucho svoje a vypočuj modlitbu Svojej matky, vzývajúcu Tvoje sväté meno a zmiluj sa. Po Jeho ľavej strane je sv. Ján Krstiteľ. Pravou rukou ukazuje na Krista a v ľavej ruke drží zvitok so slovami: „Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky.“ (Mt 3, 2 - 3) Za trónom vpravo od Pána je archanjel Michal a po jeho ľavej strane archanjel Gabriel. Obaja majú v jednej ruke pútnickú palicu a v druhej držia monogram Ježiša Krista. 

Všetky postavy na ikone sa skláňajú v prosebnom a modlitebnom postoji k Sudcovi na tróne. Postavy za Kristom sú významní východní svätci z dávnych čias. V hornom rade: Ján Zlatoústy, Fotij Metropolita, Kiprián Metropolita, Mikuláš Divotvorca, Joan Metropolita, Filip Metropolita, Vasil Blažený a Michail Blažený. Druhý rad: Gregor Teológ, Bazil (Vasilios) Veľký, apoštol Ján a apoštol Peter so zvitkom: „Ty si Kristus, Syn živého Boha.“ (Mt 16, 16) Na druhej strane sú: apoštol Pavol, apoštol Andrej, Peter Metropolita a Alexij Metropolita. Pri nohách Krista kľačia a prosia o milosť pre hriešnikov Sergej Radonežský a svätci zo Soloveckého kláštora: Varlaam Divotvorca, Zosima Solovecký a Savvatij Solovecký. Preto sa prepokladá, že ikona bola zhotovená na objednávku, ktorá prišla zo severu Ruska pre niektorý kláštor, či cerkov (chrám) z oblasti Archangeľska. Ikonu zdobí od roku 1848 kovová riza (zdobený kovový ornament).

Popis ikony

Aj keď ikona odkazuje na Posledný súd, svätí nesúdia, ale sa modlia k Najvyššiemu v sláve o milosrdenstvo pre hriešnikov. Zobrazenie sa preto nazýva Deésis, modlitba príhovoru. Tí, ktorí rozmýšľajú príliš analyticky, veľmi ťažko chápu, ako môžu anjeli a svätí spolupracovať na univerzálnej vláde Boha a Krista. Ikona odpovedá, že táto spolupráca je možná prostredníctvom modlitby.

Duchovný odkaz

Aj keď ikona odkazuje na Posledný súd, svätí nesúdia, ale sa modlia k Najvyššiemu v sláve o milosrdenstvo pre hriešnikov. Zobrazenie sa preto nazýva Deésis, modlitba príhovoru. Tí, ktorí rozmýšľajú príliš analyticky, veľmi ťažko chápu, ako môžu anjeli a svätí spolupracovať na univerzálnej vláde Boha a Krista. Ikona odpovedá, že táto spolupráca je možná prostredníctvom modlitby.