Ikona Spasiteľ v sláve

(Rusko, 19. storočie)

Rusko; 19. storočie; 107x97 cm

Ikonografia

Ikona Kristus v sláve sa cirkevnoslovansky nazýva Спас в силах – Spas v silach, Spasiteľ uprostred nebeských mocností. Táto ikona, ktorá je v základe veľmi príbuzná ikone „Kristus na tróne“, zobrazuje Krista sediaceho na tróne so žehnajúcou pravicou na pozadí troch geometrických útvarov: kosoštvorca, kruhu a štvoruholníka, ohraničujúcich postavu Krista odetého do červeno-hnedého odevu, línie ktorého sú zobrazené zlatou farbou so šrafovaním (assistom).

Kosoštvorec červenej farby je symbolom Kristovej božskej slávy. Kruh – predobraz neba, je v tmavomodrom odtieni. V ňom sú zobrazení serafíni so šiestimi krídlami. Ich znázornenie vychádza z videnia proroka Izaiáša: „Videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám. Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali. A jeden druhému volal: Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“

(Iz 6,1-7) Štvoruholník ako najväčší útvar, ktorý je symbolom zeme, má v rohoch vpísané symboly štyroch evanjelistov vľavo hore – okrídlený človek – symbol apoštola a evanjelistu Matúša; vpravo hore – orol – symbol apoštola a evanjelistu Jána; vľavo dole okrídlený lev – symbol evanjelistu Marka a nakoniec vpravo dole okrídlený býk – symbol evanjelistu Lukáša. „A v strede pred trónom i okolo trónu boli štyri živé bytosti, plné očí spredu i zozadu. Prvá bytosť sa podobala levovi, druhá bytosť sa podobala býkovi, tretia bytosť mala tvár ako človek a štvrtá bytosť sa podobala letiacemu orlovi.“ (Zjv 4,6-8)

Ikonografia „Spasiteľ v sláve“ sa objavuje v Byzancii v 12. – 13. storočí. V Rusku sa rozšírila až koncom 14. storočia. Tematikou ikony je eschatologické zobrazenie parúzie – druhého slávneho príchodu Krista na zem, kedy príde súdiť svet.

Popis ikony

Ikona zobrazuje Krista odetého do červeno-hnedého odevu, línie ktorého sú zobrazené zlatou farbou. Pod podnožkou pri nohách Spasiteľa sa nachádzajú tri páry obrysov, akoby kruhov s krídlami, zobrazujúce symbolicky Tróny, anjelov prvého stupňa nebeskej hierarchie podľa Dionýza Areopagitu. Sú zobrazení ako ohnivé kolesá s krídlami dookola. Spasiteľ tradične žehná pravicou a v ľavici si na ľavej nohe pridržiava otvorený Evanjeliár s textom: „Môj Otec mi odovzdal všetko. A nik nepozná Syna, iba Otec, ani Otca nepozná nik, iba Syn.“ (Mt 11,27) Vo vrchnej časti ikony nad postavou Krista je názov ikony Господъ Всєдєржитєлъ – Vševládca. Okolo hlavy má krížový nimbus s gréckymi literami Ѡ Ѻ N. Po stranách nimbu je monogram Ježiša Krista IC XC.

Duchovný odkaz

„Kriste Kráľu, ty prichádzaš z nebies. Ty si Vládca všetkého tvorstva. Tebe sú poddané kniežatstvá i moci, všetky sily a panstvá. Ty si vládca každého mena, ktoré sa teraz spomína a bude spomínať i v budúcich vekoch. Úžasná je tvoja moc i sila! Preto sa pokorne klaniame pred tvojím vladárskym žezlom a jednomyseľne voláme: Všemohúci Kráľu, sláva tvojej moci.“ (stichira večierne v Nedeľu Krista Kráľa)