Sofia – Premúdrosť Božia

(Rusko, 19. storočie)

Rusko, 19. storočie, 55 x 38,5 cm

Sviatok ikony: Ikone sa vzdáva úcta 8. septembra na sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky. Mučeníčky Viera, Naďa a Ľubica so svojou matkou Sofiou majú sviatok 17. septembra

Modlitebná tradícia: Modlitby pred ikonou pomôžu vyhnúť sa rôznym problémom v rodine a budujú prostredie vzájomnej dôvery.

U cirkevných otcov nenájdeme zhodu v názoroch týkajúcich sa ikony Múdrosti. Niektorí z nich, vrátane sv. Augustína a sv. Ambróza, považujú za ústrednú postavu tohto obrazu Ježiša Krista. Podľa svätého Ignáca je však ústrednou postavou ikony Bohorodička. S vierou môžeme povedať, že ikona Božej Múdrosti je obrazom duchovného tajomstva.

Popis ikony

Ikona Sofia, (Pre)Múdrosť, Slovo Božie je zobrazením Deésis-u. Sofia, sprítomnená uprostred ikony v podobe ženy oblečenej do sakkosu (liturgický odev) s biskupskou štólou, má roztiahnuté krídla. V pravej ruke drží palicu netelesných bytostí. Sedí na bohato vyzdobenom tróne, ktorý je nesený siedmimi stĺpmi. „Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva.“ (Prísl 9, 1) Tieto stĺpy predstavujú dary Ducha Svätého: dar múdrosti, dar rozumu, dar rady, dar sily, dar poznania, dar nábožnosti a dar bázne voči Bohu. Sedem stĺpov predstavuje aj sedem všeobecných snemov a Cirkev ako Dom Múdrosti. Múdrosť má na hlave cisársku korunu. Vo svätožiare je vpísaný osemuholník zložený z dvoch prekrývajúcich sa štvorcov: spodného modrého a vrchného červeného. Tesne nad ňou je v aureole sprítomnený Ježiš Kristus žehnajúci oboma rukami. Z Jeho aureoly vychádzajú štyri lúče symbolizujúce štyroch evanjelistov, štyri svetové strany, či štyri elementy života: zem, vzduch, oheň a vodu. Tvár, odev a krídla Sofie majú jasnočervenú farbu Anjela ohňa Božieho Ducha. K Múdrosti sa skláňajú Matka Božia s Emanuelom v medailóne a sv. Ján Krstiteľ so zvitkom: „Hľa, uvideli a uverili.“ (porov. Jn 20, 29)

V hornej časti je nebo tmavomodrej farby posiate hviezdami (symbol mystickej hĺbky). V strede neba je hetoimasia, prestol posledného súdu, ku ktorému vzhliadajú šiesti archanjeli - po troch z každej strany, a slnko a mesiac, symboly dňa a noci, viditeľného i neviditeľného. Na ráme ikony sú sväté ženy: Sofia, Viera, Ľubica a Naďa. Správy o matke s troma dcérami siahajú do 7. storočia. Hovoria o hrobe Sofie a jej dcér Viery, Nádeje a Ľubice v katakombách svätého Pankráca na Via Aureliana. Pápež Sergius II. uložil v roku 845 relikvie svätej Sofie do hlavného oltára v Kostole sv. Martina ai Monti v Ríme.

Duchovný odkaz

„Múdrosť si postavila dom; na siedmich stĺpoch spočíva. Pozabíjala svoj dobytok, namiešala víno a prestrela svoj stôl. Vyslala svoje služobnice zvestovať z najvyššej mestskej výšiny: „Ten, kto je pochabý, nech uchýli sa sem, (a) komu chýba rozum, toho poučím. Poďte (a) jedzte z môjho pokrmu a pite z vína, čo som namiešala! Opusťte pochabosť a budete žiť, budete kráčať cestou rozvážnosti. Kto dohovára posmievačovi, sám upadáva do hanby a kto karhá bezbožného, (utržuje) potupu. Nekarhaj posmievača, aby v ňom neskrsla voči tebe nenávisť, pokarhaj múdreho a bude ťa mať rád. Daj (poučenie) múdremu a bude ešte múdrejší. Poučuj bezúhonného a pribudne mu ponaučenia. Počiatok múdrosti je bázeň pred Pánom a poznať Najsvätejšieho je rozumnosť. Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života.“ (Prís 9,1 - 11)