Otče náš

(Rusko, 19. storočie)

Rusko, 19. storočie, 53,5 x 45,4 cm

Sviatok ikony: celoročne

Modlitebná tradícia: Každodenná modlitba k Bohu vo všetkých potrebách. Je zrejmé, že moc tejto modlitby je
veľmi veľká a pomáha ľuďom v najťažších situáciách.

OTČE NÁŠ:  Najstaršia ruská ikona Otče náš bola napísaná v roku 1668 pre moskovský kostol sv. Juraja v Derbicach. Teraz je v Štátnom ruskom múzeu v Petrohrade. Kompozícia takýchto výučbových ikon bola založená na textoch Svätého písma a na textoch modlitieb a spevov. Tieto ikony, skutočné teologické texty vo farbách, sa začali šíriť v Moskve v 16. - 17. storočí. Takéto „misijné” ikony mali jasne vysvetliť negramotným ľuďom ako veriť, mali ich chrániť pred herézami a ľuďom, ktorí čítať vedeli, mali predstaviť učenie svätých otcov živšie a jasnejšie.

Popis ikony

V hornej časti ikony začína modlitba slovami OTČE NAŠ IŽE JE SI NA NEBESECH DA SVJATITSJA IMJA TVOJE. V arche (kovčegu) na oblakoch v pozadí nočnej oblohy stojí deväť archanjelov v strede so serafínom. Dvaja Pánovi anjeli po Jeho pravici a ľavici držia v rukách Mandylion - nie rukou utvorený obraz - šatku s tvárou Ježiša Krista s krížom v nimbe (svätožiare) a s označením IC XC na okrajoch. Traja anjeli po pravej strane sú Rafael - uzdravenie Božie, Anjel Pána a Uriel - svetlo Božie. Po ľavej strane stojí Jegudiel - chváliaci Boha, Anjel Pána a Barachiel - pomáhajúci konať dobré skutky. V úvode modlitby nazývame Boha svojím Otcom a dvíhame zrak na nebesia. Myslíme na duchovný svet, pre nás zahalený tajomstvom, čo naznačuje tmavomodrá farba oblohy.
V druhej časti modlitby vzývame Otca, aby nám pomáhal žiť spravodlivo, na slávu Jeho
mena. Chceme tak žiť pred Jeho tvárou v čase, ktorý je nám daný. 

– DA PRIJDET CARSTVIJE TVOJE – vyjadruje túžbu žiť v Božom kráľovstve už tu, na zemi. Jeho vláda je pravda, pokoj a láska. Toto nám priniesol Pán Ježiš Kristus. Kde je On, tam sa rozhojní blahodať (posväcujúca milosť), tam je aj Duch Boží, ktorý teší a obnovuje. Ide o prirodzenú túžbu ľudí žiť v harmónii so Svätou Trojicou.

– DA BUDET VOĽA TVOJA JAKO NA NEBESI TAK I NA ZEMLI – Táto invokácia sa viaže k obrazu klaňania sa troch kráľov, umiestnenom v pravom dolnom rohu ikony. Gašpar, Melichar a Baltazár prinášajú dary novonarodenému Ježiškovi. Pri jasliach sedí Bohorodička a nad ňou sv. Jozef. V pozadí je skala s tmavým otvorom do jaskyne. Nad skalou svieti hviezda, ktorá sprevádzala mudrcov a z kopcov schádza pastier odetý v bielom. Otcova vôľa je vôľa lásky k svojim deťom. Jediného a najmilšieho obetoval, aby zachránil všetkých. Presvedčil nás, že chce naše dobro na zemi a spásu vo večnosti. Stvoril nás, vie o nás všetko. Vie, ktorá cesta je pre nás tá správna, sprevádzaná jeho plným požehnaním. V tomto zvolaní mu dávame
otcovské právo riadiť náš život podľa jeho vôle a utvrdzujeme sa v dôvere v jeho lásku. Chceme na ňu odpovedať tak, ako Ježiš a anjeli: okamžitou poslušnosťou a bezvýhradne. 

– CHLEB NÁŠ NASUŠČIJ DAŽĎ NAM DNES – Iba na dnes, nie na zajtra, prosíme nielen o pokrm tela, ale aj o pokrm duše - chlieb života, ktorým je Eucharistia a o Slovo života, ktorým je Písmo sväté. V centrálnej časti ikony je zlatý kruh so scénou lámania chleba. Kristus pri stole podáva učeníkom chlieb a víno. Vpredu vidíme Petra a Matúša. Za nimi sú ostatní učeníci naznačení len nimbami. Ježiš sa staral nielen o ich telesnú obživu, keď rozmnožil chleby alebo zázrakom naplnil siete rybami, ale sýtil aj ich ducha, keď vyučoval, vysvetľoval písma. Nakoniec nám zanechal ten najcennejší pokrm, svoje Telo a Krv.

– I OSTAVI NAM DOLGI NAŠA JAKOŽE I MY OSTAVLJAJEM DOLŽNIKOM NAŠIM – Dlhy sú naše hriechy. Boh nám dal všetko potrebné ku konaniu dobra. A keď my tieto schopnosti nevyužívame podľa Jeho zámeru a činíme zlo, stávame sa dlžníkmi. Na ikone je  zobrazené podobenstvo o sluhovi, ktorému jeho pán veľkoryso a milosrdne odpustil veľký dlh. No sluha nenasledoval príklad svojho pána. K ostatným sa správal kruto a neláskavo. Za neporovnateľne menší dlh chcel priateľa uvrhnúť do žalára. V tejto udalosti sa ukazuje bezpodmienečná Božia láska, ktorá odpúšťa bezvýhradne. Toto všetko nie je v ľudských silách, ale Boh nám ponúka svoju milosť. Jemu stačí naša vôľa a ochota odpustiť a On za nás dielo dokončí. Akou mierou budeme odpúšťať, takou nám bude odpustené.

– I NE VVEDI NAS V ISKUŠENIE – Pokušenie je situácia, v ktorej nás niekto alebo niečo navádza ku hriechu. V strede na ľavej strane ikony je zachytená scéna, resp. moment, keď had zo stromu poznania pokúša Evu. Strom je krásny, košatý, sviežo zelený a ponúka chutné ovocie. No je to ten strom, z ktorého Boh zakázal trhať plody. Ľstivý nepriateľ závidí Adamovi a Eve Božiu lásku a harmóniu vo vzťahu s Ním a chce, aby zradili a postavili sa proti Bohu tak, ako on. Klame, obviňuje Boha z malosti, ohraničenosti a sľubuje im rovnaké postavenie. To, čo ponúka, je moc, bohatstvo, svojvôľa, neposlušnosť. Všetko toto nás oddeľuje od Boha. Adam a Eva poznávajú zhubnú silu pokušenia a žiadostivosti a zakrývajú svoju nahotu. Doposiaľ žili v oddanej dôvere Bohu, ich myseľ bola slobodná a Eden bol pre nich darom. Ale po hadových slovách zatúžili vládnuť, zapochybovali o Bohu a zabudli na Jeho dobrotu. Keď prosíme, aby sme neboli uvedení do pokušenia, vyjadrujeme svoju túžbu zostať v Jeho láske a prežívať s vďakou dobro, do ktorého nás vovádza.

– NO IZBAVI NAS LUKAVAGO – V ľavom dolnom rohu je čierna priepasť s ohnivými plameňmi, symbolmi ničoty, strašného konca a večného zla. Prosíme, aby nás Boh zbavil nielen hriešnych skutkov a ich dôsledkov, ale aj pôvodcu všetkého zla. Diabol a jeho démoni sú vždy pripravení útočiť na ľudí milujúcich Boha. Sami sme slabí proti jeho prefíkanej moci a klamstvu, pretože on bol kedysi anjelom, nádhernou a múdrou duchovnou bytosťou, a pre svoju pýchu a vzdor všetko stratil. Ovláda ho závisť a zúrivosť, pretože vie, že jeho moc je obmedzená. To, čo nám nemôže vziať, je nádej, ktorú máme v Ježišovi Kristovi - vtelenom Slove, a Ducha Božieho, ktorý nám dáva silu nepodľahnúť.  

Duchovný odkaz

Táto modlitba je najkrajší rozhovor s naším Nebeským Otcom. Dal nám ju On sám a je posolstvom Jeho nesmiernej lásky voči človeku. Je v nej obsiahnutý vzťah dieťaťa k otcovi, ľudského stvorenia k Trojjedinému Bohu a človeka k človeku. Je prostriedkom k spáse a najjednoduchším a najvýstižnejším vyjadrením zmyslu nášho bytia. 

„Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako aj my odpúšťame svojim vinníkom,
a neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.“ Amen.
(Mt 6, 9 - 13)