Svätý Serafim Sarovský so životom

(Rusko; 20. storočie)

Rusko, Petrohradská oblasť; 19. storočie; 44,5 x 37,5 cm

Sviatok: 2. január; vo východných cirkvách je pamiatka nájdenia jeho pozostatkov 19. júla

Popis ikony

Pravoslávna cirkev si sv. Serafima Sarovského pripomína 2. januára. Pamiatka nájdenia jeho pozostatkov je 19. júla. Prepodobný Serafim Sarovský bol ruský pravoslávny mních a svätec. Priťahoval ľudí každého pôvodu z najrozličnejších oblastiach. Narodil sa roku 1759. Pri krste ho nazvali Prochor. Keď mal desať rokov a ťažko ochorel, zjavila sa mu presvätá Bohorodička. Hoci v mladosti so svojím bratom obchodoval po celom Rusku, v devätnástich rokoch vstúpil do Sarovského monastiera. Tam dostal po 8 rokoch meno Serafim. Po 16 rokoch mníšskeho života sa stal pustovníkom. Tisíc dní a nocí kľačal na kameni v pustovni a modlil sa. Zvyšok dní venoval namáhavej práci v samote a mlčanlivosti.

Od roku 1815 začal prijímať pútnikov, ktorí k nemu chodili po radu, útechu a uzdravenie. Dôvernosť otca Serafima so Svätým Duchom vzbudzovala údiv. Táto požehnaná prítomnosť opravdivo v ňom prebývala vytvárajúc tak z neho autentického "nositeľa Ducha". V istý chladný novembrový deň v roku 1821 bola zem pokrytá hrubou vrstvou snehu a k tomu ešte padali veľké chumáče. Vtedy otec Serafim začal hovoriť s neznámym mladíkom na polianke, ktorá hraničila s jeho "najbližšou pustovňou" pri rieke. Prikázal mu sadnúť si na peň. Sám sa podrepol poblíž a prihovoril sa mu: Boh mi zjavil, že od detstva si túžil poznať cieľ kresťanského života a často si kládol túto otázku významným duchovným osobám, no nikdy som nedostal uspokojivú odpoveď.

Radili ti, aby si chodil do chrámu, modlil sa a snažil sa o plnenie dobrých skutkov, pretože - ako ti bolo hovorené - to je cieľom kresťanského života. Modlitba, pôsty, skutky milosrdenstva, to sú samozrejme veľmi dobré skutky, ale slúžia len ako prostriedky, nie sú cieľom kresťanského života. Skutočným cieľom je získanie Svätého Ducha.

Pre niektorých je najväčším potešením v živote hromadenie peňazí, získanie pocty či obdivu. Nadobudnutie Svätého Ducha je tiež ziskom, ale ziskom večným. Pán Ježiš prirovnáva náš život k obchodníckej činnosti a to, čo v živote vytvoríme, ku kúpe. Či nepovedal: "Radím ti, aby si si kúpil odo mňa zlato vyskúšané v ohni, aby si zbohatol."? (Zjv 3,18) A tiež: "Vykupujte čas, lebo dni sú zlé."? (Ef 5,16) Jedinou hodnotou tejto zeme sú dobré skutky konané z lásky ku Kristovi. Vďaka nim získavame milosť Svätého Ducha. Dobré skutky sú vlastne len vtedy účinné, keď ich konáme v takomto duchu. Sám Pán Ježiš povedal: "Kto so mnou nezhromažďuje, rozhadzuje." (Lk 11,23)

Udeľuj túto milosť iným podľa vzoru sviece, ktorá sama svieti a svetlo odovzdáva iným sviecam, nehasiac pri tom svoj plameň. Ak sa takto deje s pozemským plameňom, čo môžeme očakávať od ohňa Svätého Ducha? Ak rozdám pozemské dobrá, prestanú byť osobne pre mňa hodnotou, zatiaľ čo poklad Božej milosti sa vo mne ešte rozmnožuje, keď ho rozdám. Preto povedal Ježiš Samaritánke: "Každý kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života." (Jn 4,13-14).

Do nebeského kráľovstva prešiel 2. januára 1833 a o 70 rokov nato bol vyhlásený za svätého. Dnes je veľmi obľúbený nielen v celom pravoslávnom svete, ale aj na Západe, a to nielen medzi katolíkmi. Dôvodom tohto záujmu je jeho výnimočná osobnosť, jednoduchá a otvorená voči všetkým, ale nadovšetko plná Božieho Ducha. Jeho život je bytostným svedectvom o pôsobení Svätého Ducha, jeho daroch a premene človeka na Boží obraz (zbožštenie), ktorú On spôsobuje. Dôvernosť vzťahu otca Serafima so Svätým Duchom vzbudzovala a stále vzbudzuje údiv.

Z klejm na ikone sú rozpoznateľné niektoré:

  1. Serafím pred ikonou Matky Božej
  2. Zjavenie Matky Božej v sne mladému Prochorovi (Sv. Serafímovi)
  3. Zjavenie sv. Serafímovi počas liturgie krista s nebeskými silami
  4. Modlitba sv. Serafíma na kameni
  5. Útok banditov na sv. Serafíma
  6. Serafím kŕmi divého medveďa a šelma mu neublíži