Ikona Svätý Ján Predchodca so scénami zo života

(Rusko, 18. storočie)

Rusko, Jaroslavľ; pred r. 1719; 73,5 x 60,5 cm

Sviatok

23. september – Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána; 24. jún – Narodenie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána; 29. august – Sťatie úctyhodnej hlavy úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána; 24. február – Prvé a Druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána; 25. máj – Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána; 7. január – Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi.

Patrón

Malty, Burgundska, Provensálska, Florencie, Amiens, tkáčov, krajčírov, kožušníkov, garbiarov, farbiarov, sedlárov, vinárov, krčmových, debnárov, kominárov, kováčov, tesárov, architektov, murárov, kamenárov, vlastníkov kín, pastierov, sedliakov, hudobníkov, tanečníkov, spevákov, divadelníkov; jahniat, oviec a domácich zvierat; viničov; proti alkoholizmu, pri bolestiach hlavy, pri závratoch, úzkostiach, epilepsii, pri kŕčoch, bolestiach zubov; pred strachom a krupobitím. Ľudia sa obracajú na proroka s prosbou o sprostredkovanie uzdravenia z telesných a duševných chorôb. Je zvykom modliť sa k Jánovi Krstiteľovi pri silných bolestiach hlavy, ak sú v rodine problémy aj pri ťažkých a nevyliečiteľných chorobách.

Zo života svätca

V prostredí kresťanského východu v cirkvách byzantskej tradície, patrí sv. Jánovi Krstiteľovi po Bohu a presvätej Bohorodičke najdôležitejšie miesto. Jediný, okrem Bohorodičky, spomedzi svätých slávi svoj sviatok počatia (23.9.) a narodenia (24. 6.), pričom v priebehu liturgického roka sú mu zasvätené ešte ďalšie štyri sviatky, ktoré sme uvádzali vyššie. Okrem týchto sviatkov, je v rámci všedných dní roka, každý utorok zasvätený jeho pamiatke. O jeho veľkej úcte svedčí aj množstvo chrámov, ktoré nesú jeho meno, ako aj ikonografia, či úcta jeho telesných pozostatkov. Sv. Ján Predchodca ako posledný prorok Starého zákona a prvý svedok Nového zákona sa stáva spájajúcim článkom oboch zákonov.  

Počatie Jána Predchodcu zvestoval archanjel Gabriel jeho otcovi Zachariášovi (5. 9.) v Jeruzalemskom chráme (Lk 1,5 – 25). Ján sa narodil v horskom mestečku Ain Karem neďaleko Jeruzalema. Bol synom Zachariáša a Alžbety. Jeho príchod na svet sprevádzali neobyčajné udalosti. Keď sa narodil, pomenovali ho Ján (Lk 1,57 – 80). Len neskoršie odišiel do púšte, a potom vystúpil ako prorok. Za odev mu slúžil plášť z ťavej srsti, prepásaný bol koženým pásom. Pokrmom mu boli kobylky a lesný med (Mk 1, 2 – 6) Hlásal príchod Božieho kráľovstva. Pokrstil Ježiša Krista (Mt 3, 5 – 17; Mk 1, 7 – 11; Lk 3,1 – 23; Jn 1, 6 – 8). Herodes Antipas usúdil, že hnutie vyvolané Jánom je nebezpečné, že jeho neustále napomínanie z cudzoložstva je nehanebné a tak, dal Jána uväzniť (Mt 14, 3 – 5; Mk 6, 17 – 18). Jánov koniec urýchlila pasca Herodiády. Ján bol sťatý na hrade Machaeri pri Mŕtvom mori (Mt 14, 6 – 12; Mk 6,19 – 29). Keď Herodiáda dostala hlavu sv. Jána, dala ju zakopať na bezpečné miesto. Jánovo telo pochovali jeho učeníci. Jana, žena Herodesovho správcu, vedela kde je hlava. Odniesla ju a zakopala na Olivovej hore. Neskoršie ju našiel jeden mních, keď kopal základy pre chrám. Schoval ju u seba. Pred svojou smrťou ju pochoval na tom istom mieste, kde ju našiel. Za cisára Konštantína Veľkého (21.5) prišli do Jeruzalema dvaja mnísi zo Sýrie, ktorým sa sv. Ján zjavil a ukázal im miesto, kde je pochovaná jeho hlava. Vykopali ju, no na spiatočnej ceste domov ju ľahkomyseľne dali jednému hrnčiarovi. Neskôr ju získal arián Eustach, ktorý ju zakopal v jaskyni blízko Emáuz. Na tomto mieste bol vybudovaný monastier. Archimandritovi sa tu roku 452 zjavil sv. Ján a ukázal mu miesto, kde sa nachádza jeho hlava. To bolo druhé nájdenie. Za Teodózia Veľkého bola hlava prenesená do Konštantínopolu. V 8 stor., v dobe obrazoboreckých bojov, odniesli hlavu sv. Jána z Konštantínopolu do Komany v Malej Ázii. Roku 857 ju znova našli. Bola prenesená do Konštantínopolu. V čase križiackych výprav ju odniesol neznámy latinský kňaz. V súčasnosti sa nachádza v Chráme sv. Silvestra v Ríme.

Ikonografia

V rámci ikonografie sv. Jána Predchodcu rozlišujeme dve základné charakteristické zobrazenia. Tým prvým je jeho postava na ikonostase v rade deésis, kde je tradične umiestnený po ľavici Krista oproti presvätej Bohorodičke so zástupmi svätých, ktorí sa v úctivom postoji skláňajú ku Kristovi, pripomínajúc byzantských dvoranov v prítomnosti cisára. Tomu zodpovedá aj odev sv. Jána Predchodcu, ktorý je odetý v chitóne a himatione. Ján je neprehliadnuteľný aj podľa rozstrapatených vlasov, či brady. Na niektorých ikonách v rade deésis je zobrazený aj v odeve z ťavej srsti (Mk 1, 6).

Druhým charakteristickým zobrazením sv. Jána Predchodcu je scéna, ktoré ho zachytáva na púšti, odetého v spodnom odeve z ťavej srsti, na ktorom má prehodený vrchný plášť – himation, v tmavých odtieňoch hnedej a v niektorých prípadoch modrej farby, ktorého koniec povieva vo vetre. Toto umiestnenie do prostredia púšte nie je náhodné, nakoľko evanjelium uvádza jeho život na púšti (Mk 1, 4), avšak ikona chce týmto poukázať na sv. Jána, ako na predchodcu kresťanských mníchov – askétov. Dominantou celého výjavu i špecifikom tohto stvárnenia sú obrovské anjelské krídla na chrbte sv. Jána Predchodcu, ktoré sú symbolickým vyjadrením čistoty jeho života na púšti. Táto kompozícia, s akou sa nestretávame v prostredí západného umenia dostala názov Ján Predchodca – anjel púšte. Teologicky sa toto zobrazenie sv. Jána Predchodcu v podobe anjela opiera o citáty z písma, kde je sv. Ján nazývaný poslom, grécky ἄγγελος (angelos), cirkevnoslovansky a rusky ангель (angel). Evanjelisti sv. Matúš a sv. Lukáš citujú slová sv. proroka Malachiáša: „ Hľa, ja pošlem svojho anjela a pripraví predo mnou cestu.“ (Mal 3, 1). U sv. Matúša čítame: „Hľa, ja posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ (Mt 11, 10). Sv. Lukáš píše takto: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.“ (Lk 7, 27).

Tradícia zobrazovať sv. Jána Predchodcu s krídlami sa v Byzancii objavila koncom 13. storočia, čo potvrdzuje aj freska v chráme sv. Achillu v srbskom mestečku Arilje datovanej do obdobia rokov 1295 – 1296. Táto umelecká pamiatka stvárňuje sv. Jána v celej postave s mohutnými krídlami, odetého do odevu z ťavej srsti a himationu. V ľavici drží misu s odťatou hlavou (Mk 6, 24 – 29), ktorá je symbolom Božského daru prorockej jasnozrivosti. V spodnej časti je rozvinutý zvitok s textom stichiry večierne zo sviatku Sťatia hlavy sv. Jána Krstiteľa. Najstarším zobrazením sv. Jána Predchodcu ako anjela, na Rusi, je ikona z roku 1400, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Tretiakovskej galérii v Moskve. Tu je sv. Ján zobrazený v celej postave a obrátený k divákovi. V ľavici drží rozvinutý zvitok, na ktorom je uvedený jeden z dvoch evanjeliových citátov, ktoré sa najčastejšie objavujú na ikonách tohto typu: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo“ (Mt 3, 2).

Popis ikony

Uprostred ikony je zobrazený sv. Ján Predchodca s veľkými anjelskými krídlami, ako anjel púšte. V pravej ruke drží pútnickú palicu a v ľavej rozvinutý zvitok a na ňom misu so svojou sťatou hlavou. Odetý je v červenom odeve z ťavej srsti, na ktorom má tmavomodrý plášť – himation. Toto usporiadanie farieb nápadne pripomína farebnosť odevov Krista – Pantokratora, ktoré je  symbolickým  vyjadrením poslania sv. Jána, ohlasovať príchod „toho, ktorý je synom Najvyššieho“. On sa stal predchodcom Krista a preto je oblečený v jeho farbách. Boží Syn má v ikonografii spodný odev červený, ako nebeský kráľ a vrchný odev tmavomodrý, ako znak tajomného vtelenia. Stromy a sekera sú interpretáciou slov: „Veď sekera je už priložená ku koreňu stromov! Každý strom, čo neprináša dobré ovocie, bude teda vyťatý a hodený na oheň.“ (Mt 3,10). V pozadí ikony sú za dominantnou postavou sv. Jána Predchodcu zobrazení dvaja iní Jánovia. Vľavo z pohľadu diváka sv. apoštol a evanjelista Jána a vpravo sv. Ján vojak. Sv. apoštol Ján je zobrazený ako starý muž s vysokým čelom a sivými vlasmi a dlhou sivou bradou. V ľavici drží zatvorenú knihu, ktorá symbolizuje evanjelium, ktoré inšpirovaním Sv. Ducha napísal. Vystretou pravicou ukazuje na sv. Jána Predchodcu. Sv. Ján vojak je stvárnený vo vojenskom odeve s červenými čižmami, ktorý podobne ako sv. apoštol Ján ukazuje pravicou na sv. Jána Predchodcu. Centrálna ikona je zo všetkých štyroch strán lemovaná dvadsiatimi klejmami spájajúcimi sa so životom sv. Jána Predchodcu. Na tmavohnedom okraji ikony sú okolo klejm krátke popisy jednotlivých výjavov.

Klejmá

 1. Zvestovanie archanjela Gabriela Zachariášovi o počatí Jána Predchodcu
 2. Keď vyšiel Zachariáš z oltára, bol nemý a ľud pochopil, že Zachariáš mal videnie
 3. Počatie sv. Jána Predchodcu
 4. Mária vstala a ponáhľala sa do hornatého kraja, do Júdovho mesta. Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu
 5. Narodenie sv. Jána Predchodcu
 6. Alžbeta s Jánom uteká do hory, pred vojakom
 7. Pánov anjel vzal sv. Jána Predchodcu a vedie ho na púšť
 8. Ján počul Pánovo slovo od anjela
 9. Prichádzajúcim zástupom Ján hovoril: Hadie plemeno, kto vám povedal, ako uniknúť nastávajúcemu hnevu. Prinášajte dobré ovocie
 10. Zjavenie nášho Pána Ježiša Krista
 11. Zhromaždenie k sv. Jánovi Predchodcovi
 12. Ján jedol na púšti kobylky, divý med a pil vodu z Jordánu
 13. Ján uvidel prichádzať k sebe Ježiša a zvolal: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriechy sveta. Ježiš začal hovoriť k zástupom
 14. Ján napomínal Herodesa: Nesmieš smilniť s manželkou svojho brata Filipa
 15. Sťatie úctyhodnej hlavy sv. Jána Predchodcu
 16. Herodesovi sa počas večere zapáčila tancujúca dievčina. Žiadaj odo mňa čo chceš, dám ti aj polovicu môjho kráľovstva
 17. Jánovi učeníci vzali a pochovali jeho sväté telo
 18. Zostúpenie sv. Jána Predchodcu do podsvetia
 19. Nájdenie úctyhodnej hlavy sv. Jána Predchodcu
 20. Tretie nájdenie úctyhodnej hlavy sv. Jána Predchodcu

Nápis na centrálnej ikone: Obraz sv. Jána Predchodcu. Nápis v ľavej dolnej časti centrálnej ikony: "Tento svätý obraz bol napísaný presne podľa vzoru divotvorného obrazu Jána Predchodcu, ktorý je vo Veľkej Soli, na Jegorievskej strane, za riekou Solonicou." Nápis na zvitku: "Ja som videl a dosvedčujem: Hľa Boží Baránok, ktorý sníma hriechy celého sveta. Kajajte sa, lebo sa vám priblížilo kráľovstvo."

Duchovné posolstvo

A toto je Jánovo svedectvo: Keď Židia z Jeruzalema poslali k nemu kňazov a levitov, aby sa ho pýtali: ´Kto si ty?´, on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: ´Ja nie som Mesiáš.´ ´Čo teda,´ pýtali sa ho, ´si Eliáš?´ Povedal: ´Nie som.´ ´Si prorok?´ Odpovedal: ´Nie.´ Vraveli mu teda: ´Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?´ Povedal: ´Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte cestu Pánovi, ´  ako povedal prorok Izaiáš.´ Tí vyslaní boli spomedzi farizejov. A pýtali sa ho: ´Prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš ani Eliáš ani prorok?´ Ján im odpovedal: ´Ja krstím vodou. Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte. On prichádza po mne a ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.´"(Jn 1, 19-27)

„Čo na to ( slová sv. Jána) mohli povedať Židia?“ Pýta sa v komentári na Jánovo evanjelium sv. Ján Zlatoústy? „Toto ich obvinenie je nezvratné, odsúdenie nemilosrdné; oni sami nad sebou vyniesli súd. Akým spôsobom?  Oni považovali Jána za hodného každej viery a natoľko pravdivého, že mu verili nie iba vtedy, keď vydával svedectvo o iných, ale aj keď hovoril o sebe samom. Ak by nemali o ňom takúto mienku, neposlali by k nemu vyslancov, aby sa presvedčili kým vlastne je. Je známe, že my veríme iba tým ľuďom, ktorí hovoria o sebe samých, ktorých považujeme za pravdivých. No nielen to zatvára ich ústa, ako aj samotné rozpoloženie ducha, s akým k nemu pristúpili; oni k nemu prišli s neobyčajnou horlivosťou, hoc sa potom zmenili. Poukazujúc na to Kristus povedal: ´On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle´(Jn 5, 35). A samotná odpoveď Jána ešte viac v ňom odhalila človeka hodného viery. ´Kto hovorí sám za seba, hľadá vlastnú slávu. Ale kto hľadá slávu toho, ktorý ho poslal, ten je pravdivý a neprávosti v ňom niet´(Jn 7, 18). A on nehľadal; ale odovzdal druhému. Zatiaľ čo vyslanci boli z ľudí dôverujúcich, vážených, takže nemali žiadne útočište, či ospravedlnenie v svojej nevere v Krista. Prečo ste neprijali to, čo o ňom hovoril Ján? Vy ste poslali svojich zástupcov prostredníctvom ktorých ste sa ho pýtali, vy ste počuli, čo odpovedal Krstiteľ; oni zo svojej strany ukázali všetku svoju horlivosť, všetku zvedavosť, ukazovali ste na všetky osoby za ktoré ste ho považovali. A on predsa v úplnej slobode vyznával, že nie je ani Kristus, ani Eliáš, ani prorok. Neobmedzujúc sa na to, on im povedal aj to, kým je, hovoriac o podstate svojho krstu, a to, že ono je bezvýznamné a nedokonalé a nemá v sebe nič, okrem vody – poukazujúc tým na prevyšujúci krst darovaný Kristom. Pripojil aj svedectvo proroka Izaiáša, ktorý jedného nazval Pánom a druhého jeho služobníkom. Čo zostávalo urobiť po tom všetkom? Nemali vari uveriť v toho, o ktorom (Ján) vydával svedectvo – pokloniť sa mu a nazvať ho Bohom? A že toto svedectvo nebolo dielom klamstva, ale pravdy, na toto poukazoval charakter svedka. Pochopiteľné je to aj preto, že nikto neuprednostňuje seba pred blížnym, avšak keď máme možnosť prijať česť, nik by netúžil prepustiť ju inému, zvlášť keď je česť takou veľkou. Takýmto spôsobom aj Ján by nebol vydal takéto svedectvo o Kristovi, ak by On nebol Bohom. Ak by odmietol túto česť, ako takú ktorá je vyššia než jeho prirodzenosť, je prirodzené, že by ju neprisúdil inej, nižšej bytosti.“      

Modlitba

„Krstiteľ Kristov, hlásateľ pokánia, neprehliadni ma, kajúcnika, ale spoj sa s nebeskými zástupmi a modli sa k Vládcovi za mňa nehodného, chorého a smutného, lebo som upadol do mnohých bied a som unavený búrkami svojej duše. Som totiž dúpä zlých skutkov, preto nemôžem  skoncovať s hriešnymi návykmi. Môj rozum  je pripútaný k márnivým pozemským veciam. Čo mám robiť? Neviem! Ku komu sa mám utiekať, aby som si zachránil dušu? Len k tebe, svätý Ján, sprostredkovateľ milostí, lebo Pán sa o tebe vyslovil, že si po Bohorodičke prvý a najväčší zrodený zo ženy. Ty si sa stal hodným dotknúť sa hlavy Krista Kráľa tým, že si ho pokrstil. Božieho Baránka, ktorý sníma hriechy sveta. Tohto Baránka pros za moju hriešnu dušu, aby som odteraz niesol milé bremeno dňa, aj keď len od jedenástej hodiny, a prijal mzdu s poslednými. Áno, Kristov krstiteľ, predchodca a prorok, prvý mučeník v milosti, hlava pustovníkov, učiteľ čistoty a Kristov priateľ, prosím ťa, k tebe sa utiekam, neodvrhni ma od svojho príhovoru, ale pozdvihni ma, lebo som upadol do mnohých hriechov. Obnov moju dušu pokáním, ako druhým krstom, lebo si vzorom v pokání i pri krste. Krstom sa zmýva prarodičovský hriech a pokáním sa očisťuje každý zlý skutok. Očisť ma, poškvrneného hriechmi, a priveď ma tam, kam nevstupuje nič poškvrnené, do nebeského kráľovstva. Amen. (Modlitba k svätému predchodcovi Jánovi z Časoslova)