Vzkriesenie Ježiša Krista (Anastasis)

(Rusko, 19. storočie)

Rusko, 19. storočie, 30,7 x 26,2 cm

Sviatok ikony: uctieva sa počas Veľkej noci

Modlitebná tradícia: Pred ikonou sa veriaci modlia predovšetkým za odpustenie hriechov alebo z vďačnosti. Ak bol spáchaný hriech, je potrebné pokánie.

V roku 1081 bol postavený Chrám svätého Spasiteľa v dedinke Chóra, ako kláštorný komplex mimo hraníc Konštantínopolu, smerom na juh od Zlatého rohu. Chrám sa dnes nachádza v istanbulskej časti Edirnekapi. Na začiatku 14. storočia bola v chráme urobená nová mozaiková a fresková výzdoba interiéru. Medzi tými, ktoré „prežili“ dodnes, je ikona Zmŕtvychvstanie Krista, Zostúpenie do pekla. Nachádza sa na ľavej strane od hlavného oltára. Tu kňaz pripravuje dary predtým, ako ich prenesie na oltár Veľkým vchodom. Kompozícia ikony sprítomňuje Spasiteľa, ktorý stojí na rozbitých bránach pekla. Kristus obklopený mandorlou (svätožiarou v tvare mandle) drží za ruky Adama a Evu a vyťahuje ich z hrobov a s prarodičmi celý ľudský rod. Za nimi idú do neba spravodliví Starého zákona. Tento námet zmŕtvychvstania sa stal v ikonografii najrozšírenejším.

Popis ikony

Ikona vyjadruje podstatu kresťanskej viery, vzkriesenie Ježiša Krista. V centre ikony je v mandorle odetý v zlatom šate vzkriesený Ježiš. Láme pekelné brány a vyslobodzuje zo zajatia praotca Adama, pramatku Evu, sv. Jána Krstiteľa, kráľov, prorokov a všetkých spravodlivých Starého zákona. Súčasne sa otvárajú brány raja, ktorý je zobrazený vo vrchnej časti ikony. Vchod do rajskej záhrady stráži ohnivý cherubín. Vpúšťa do raja, v ktorom už sú Henoch a Eliáš, spravodlivých. Ako prvý vstupuje do raja kajúci lotor Dismas. Za ním postupuje celý rad starozákonných spravodlivých. V dolnej časti vpravo je tvár Hádesa, personifikovaného pekla, z ktorého pažeráka vychádzajú spravodliví zosnulí. Dvaja Pánovi anjeli zaháňajú čertov späť do pekla. Vľavo dole je hrob, ktorý práve opúšťa vzkriesený žehnajúci Kristus a hroby opúšťajú aj zástupy ľudí. „Otvorili sa hroby a mnohé telá zosnulých svätých vstali z mŕtvych.“ (Mt 27, 52) Nad nimi je scéna vzkriesenia Lazára.

Duchovný odkaz

Tu je modlitba vďačnosti pred ikonou Vzkriesenia:
Náš Pán, ktorý si zostúpil do pekla,
daruj nám odpustenie našich hriechov,
ako si odpustenie daroval všetkým,
ktorým sa po narodení nedostalo Tvojho požehnania.
Pomôž mne a mojej rodine, aby sme poznali Tvoju pravdu,
odpustili všetkým, ktorí neboli pred Tvojou tvárou pokrstení,
a všetkým, ktorí neveria v Teba a v Tvoju silu,
pretože sme všetci rovní pred Tvojou tvárou v našich skutkoch. Amen.