Matka Božia s krídlami

(Grécko, 18. storočie)

Grécko; 18. storočie; 43,2 x 34 cm

Sviatok ikony: 1. október

Modlitebná tradícia: Hovorí sa, že modlitby pred ikonou Ochrana Panny pomáhajú pri útokoch nepriateľov a kritikov. Niektorí kňazi tvrdia, že obraz Ochrany Panny Márie zachránil Grécko pred dobytím počas Druhej svetovej vojny.

Pokrov presvätej Bohorodičky alebo Ochrana presvätej Bohorodičky, resp. sviatok presvätej Bohorodičky Ochrankyne je jedným z veľkých sviatkov liturgického roka v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Bol zavedený na základe zjavenia presvätej Bohorodičky v polovici 10. storočia v blachernskom chráme v Konštantínopole. Sv. Andrej Jurodivý (blázon kvôli Kristovi) videl Bohorodičku, ako sa modlí za ľud a na znak svojej ochrany následne rozprestiera svoju šatku nad ľuďmi prítomnými v chráme.

Popis ikony

Ikona Matka Božia s krídlami sa v Rusku volá aj Покрый нас кровом крылу Твоею (Prikry nás tôňou svojich krídiel). Na obraze je Matka Božia s doširoka roztiahnutými krídlami. Na všetky vrstvy obyvateľstva rozprestiera svoj ochranný plášť – maforion – červenej farby, zopnutý sponou v tvare kvetu. Pod plášťom sú na jednej strane predstavitelia Cirkvi a na druhej predstavitelia svetskej moci. Svoj spodný odev tmavomodrej farby má prepásaný zlatou stuhou, čo symbolizuje jej požehnaný stav. Na ramenách a na čele má hviezdy, znaky jej panenstva pred, počas aj po pôrode. Okolo hlavy má bohato zdobenú svätožiaru. Svätožiara, podobne ako kráľovská koruna, ktorú jej nasadzujú dvaja anjeli, je vygravírovaná do podkladu. Na vrchu sú po stranách nápisy a v strede Duch Svätý v podobe holubice posiela na Pannu Máriu lúče múdrosti a požehnania.

Nápisy na ikone predstavujú prosbu, názov ikony a meno zobrazenej osoby.
Prvý riadok je z Božskej liturgie sv. Jána Zlatoústeho: Ochhráň nás pod svojimi ochrannými krídlami (pod prístreškom tvojich krídel).
Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερύγων σου

Druhý riadok:  Nádej beznádejných
η Ελπίς των Απελπισμένων (Elpis tón anelpismón )

Tretí riadok:  Matka Božia
Μήτηρ (του) Θεοῦ (Mētēr tou Theou)

Ikona je populárna na Východe, hlavne v Rusku. Ikonografia Pokrov (Ochrana) sa len zriedkavo nachádzala v gréckom pravosláví. V západnej katolíckej cirkvi bola Ochrana Panny Márie zobrazovaná trochu inak. Panna Mária rozprestiera svoj plášť na ľudí, ktorí sa pod ním zhromažďujú na oboch stranách na ochranu. Tento typ ikony sa nazýva aj „Panna Mária milosrdenstva”.

Na ikone je sprítomnený obraz apokalyptickej „ženy, ktorá porodila Pána a dostala dve krídla veľkého orla, aby mohla odletieť na púšť, na svoje miesto, kde ju budú živiť čas a časy a pol času, ďaleko od hada.“ (Zj 12, 14) Ide o zriedkavé zobrazenie Bohorodičky, ktorá pod svojim ochranným plášťom ukrýva kresťanov pred duchovným nebezpečenstvom. Červená farba maforionu (druh plášťa zakrývajúceho hlavu) znamená, že Mária poskytuje ochranu ľudstvu v mene Ježiša Krista. Táto apokalyptická žena je považovaná v pravosláví za symbol Cirkvi. Mária s krídlami sa nachádza napríklad v niektorých ikonách Deésis a Sofia.

Pod ochranným plášťom je bežné zobrazovať biskupov, mníchov a iných spolu s kráľmi a svetskou mocou. Rôzne predmety, napr. biskupská berla, či kráľovské žezlo umiestnené na zemi pred Máriou ukazujú, že sa podriaďujú jej moci.

 Duchovný odkaz

„Pretože sa ku mne pritúlil, vyslobodím ho, ujmem sa ho, lebo pozná moje meno.“ (Ž 91, 14) Námet ikony vychádza z prvej mariánskej modlitby, ktorá vznikla medzi prvými kresťanmi v Egypte: „Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty, Panna slávna a požehnaná.“ Amen.